Telugu Sex Stories

Telugu Boothu Kathalu|Telugu Sex Kathalu

నన్ను రమ్మంటావ రాత్రికి

Telugu Sex Kathalu

Telugu Sex Storiesకుమారి తన పూకు లొ కొడుకు కార్చిన రసాన్ని ఒక్కొ బొట్టు వదులుతు చివరకు కుమారి పూకు విచ్చుకుంటు ముడుచుకుంటు నిమ్మదించింది.. ‘ఇక లెగువు.. పని చేసుకోవాలి..’ అని సందీప్ ని అడూ తప్పించి బాత్ రూం కి వెళ్ళుతుంది.. ‘పనా??.. మరి ఈ 3 రోజులు నాతొ నగ్నం గా వుంటాను అన్నవ్..’ అని అడీగాడూ.. ‘పని చెసుకుంటాను అన్నను కాని బట్టలు వేసుకుంటాను అని అనలేదు కదా..’ అని నవ్వుతు వేళ్ళి తన పూకు కడుక్కొని వచ్చింది.. కుమారి నగ్నం గా నే ఇంటి పనులు చేసుకుంటుంది.. సందీప్ అమ్మ అందాలను అస్వాదిస్తు సొఫా లొ కుర్చున్నడూ.. కుమారి సందీప్ ముందు వున్న టీపాయి ని తుడూస్తుంది.. కుమారి టీపాయి తుడుస్తున్నప్పుడూ కుమారి సళ్ళు లయ బధం గా ముందుకు వెనక్కి, పక్కలకు, ఒకోసారి గుండ్రం గా ఊగుతున్నయి తన చేతుల కి సమానంగా.. సళ్ళు ఇన్ని విధాలు గా నట్యం చుడటం సందీప్ కి తమాషాగ అనిపిచ్చి నవ్వుతున్నడూ.. ‘ఎ రా.. నవ్వుతున్నవ్.. నన్ను చూసేనా..’ అన్నది.. ‘అమ్మ.. నువ్వు ఒక సారి జంప్ చెయ్..’ అన్నడు.. ‘జంప???..’ ఇది ఎం కొరికరా..’ అని చేస్తున్న పని ఆపి అడీగింది.. ‘అబ్బ చెయి..’ అన్నడూ.. అప్పుడూ అర్ధం అయింది కుమారి కి.. ‘పొ రా.. నీ వెకిలి చేస్టలు.. నేను చెయను..’ అని వెళ్ళపోయింది.. సందీప్ లేచి కుమారి ముందుకు నుంచోని.. ‘జంప్ చెయ అమ్మ.. ప్లిజ్..’ అన్నడు తన మోడ్డ నలూపుకుంటు.. ‘నేను ఇంటి చాకిరి చెస్తుంటె.. నువ్వు మాత్రం వింత వెకిలి కొరికలు అడుగుతున్నవా.. నేను చెయను..’ అన్నది పట్టు పట్టినట్టు.. ‘నేను కూడ ఇంటి పని చేస్త.. ప్లిజ్ ఒక సారి జంప్ చెయ్..’ అని బతిమిలాడాడూ.. ‘నువ్వు పని చేస్తావా??..’ అని సందీప్ ని గుచ్చుతు అడిగింది.. ‘చెస్తాను.. నువ్వు జంప్స్ చెస్తె..’ అన్నడూ.. ‘సరె.. చెస్త లె..’ అని అన్నది కాని కుమారి కి ఎగరటం అంటె కొద్ది గా సిగ్గుగానె వుంది.. ‘మ్.. జంప్ ..’ అన్నడూ ఆశ గా సందీప్.. ‘పొ రా.. నాకు సిగ్గెస్తుంది.. దిని కన్న నీ ముందు పూకు చాచటమే నయ్యం..’ అన్నది సిగ్గు పడుతు.. ‘ప్లిజ్..ప్లిజ్.. ఒక్క సారి..’ అన్నడు.. కుమారి మొహమాటం వదులుతూ నెమ్మది గా తన మెడాలు ఎగర వేసింది.. ‘ఇలా జుంప్ చేయటం అంటె???.’ అన్నడు కొపంతొ.. కుమారి ఈ సారి మళ్ళి ప్రయత్నించింది.. ఈ సారి మెడాల పైకి లేపి.. అరి కాళ్ళు తొ ఎగిరింది.. కుమారి సళ్ళు తన తొ పాటు గాలి లొ లేచి పడ్డయి.. సందీప్ కళ్ళు పెద్దవి చేసి.. ఇంకొ సారి ఇంకొ సారి అన్నడు.. కుమారి ఈ సారి ఇంకొద్ది గా పైకి ఎగిరింది.. ‘అమ్మ.. సూపర్.. మళ్ళి మళ్ళి..’ అన్నడు సందీప్ నవ్వుతు.. కొడుకు ఆనందం చూసి కుమారికి బిడియం పొయింది.. కుమారి కూడ మళ్ళీ మళ్ళీ.. మళ్ళీ ఎగిరింది.. ‘నువ్వు ఎగురు..’ అని సందీప్ సుల్ల ని చుస్తు అన్నది కుమారి.. ఇద్దరు ఆ సంధర్భన్ని ఎంజాయ్ చేస్తు.. నవ్వుతు ప్రపంచాన్ని మరి కేరింతలు పెడుతు ఎగురుతున్నరు.. సందీప్ సుల్ల కూడ సందీప్ ఎగురుతుంటె.. నిప్పు అంటించిన జువ్వల అటు ఇటు ఊగుతు.. సందీప్ వట్టలు సుల్ల తో పాటు చిందులు వెస్తు.. కొడుకి వట్టలు, సుల్ల చేసె అల్లరి కి ఆనందిస్తు కుమారి.. అమ్మ సళ్ళు బౌంస్ లకి సందీప్ ఉస్తహ పడు అట్టి గ నవ్వుతు ఇద్దరు చిన్న పిల్ల లా మయి మరచి పొయారు.. కొద్ది సేపటికి ఇద్దరు అలసి ఎగరటం ఆపి.. రొప్పుతు ఒకరి మీద ఒకరు పడుతు సొఫాలొ పడ్డరు.. కుమారి నవ్వు మెల్ల మెల్ల గా ఆగి.. కొడుకుని ఆప్యాయం గా చూసి.. కళ్ళ నుండీ నిళ్ళు ఒలికాయి.. సందీప్ అమ్మ కళ్ళలొ నిళ్ళు చూసి.. ‘అమ్మ???.’ అని వస్తున్న నవ్వు మాయమై అడీగాడు.. ‘నన్ను నాకు కొత్త గా పరిచయం చెసావు రా నువ్వు.. నిన్ను కన్నప్పుడూ పడ్డ బాధ ఇప్పుడు తిర్చుతున్నవ్..’ అని ప్రెమ గా కొడికి నుదిటన ముద్దు పెట్టింది.. సందీప్ కుమారి ని దగ్గర తీసుకోని కుమారి పూకు లొ వేలు పెట్ట పొయాడు.. ‘అ..ఆ.. ముందు వెళ్ళి నువ్వు విడీచిన ఉండర్ వేర్ బత్రుం లొ వుంది.. ఉతుకు..’ అన్నది సందీప్ చేయిని తన పూకు మీద నుంచి తీసివేస్తు.. ‘అమ్మ.. నేనా..’ అన్నడూ.. ‘అవును.. అమ్మనె చెపుతున్న.. వెళ్ళి ఉతికి రా.. ఇందక పని చేసి పెడతాను అన్నవు..’ అన్నది.. సందీప్ చెసెది లేక.. బాత్రుం వైపు కదిలాడు.. ‘అలాగె నా ప్యాంటి బ్రా కూడ ఉతుకు..’ అన్నది కుమారి నవ్వుతు.. సందీప్ బాత్ రుం కి వెళ్ళాడు ఉతకటానికి..
బయట తలుపు కొడుతున్న సబ్ధానికి కుమారి కంగారు గా లేచి నైటి ని వేసుకోని తలుపు తీసింది.. ఎదురు గా పక్కింటి పిన్ని .. ‘కుమారి.. పని అయిపొయిందా.. అత్తయ, నేహా, మీ ఆయన ఊరు వేళ్ళారు అంటా గా..’ అని కుమారి ని తొసుకుంటు లొపల కు వచేసింది.. ‘అవును పిన్ని గారు.. మీరూ??..’ అని ఎందుకు తగలడ్డవు అన్నటు అడిగింది కుమారి.. ‘ఎం లేదు అమ్మ.. ఈ రొజు మార్కెట్ కి వెళ్ళ లేదు.. చూసుకుంటె పచ్చి మిర్చి లేదు.. కూర పొయి మీద పెట్టి వచ్చను..’ అన్నది సిగ్గు లేకుండా.. ఎంత తొందర గా దిన్ని తరిమెస్తె అంత మంచిది అని.. ‘తీసుకొస్తాను ..’ అని గబ గబ ఫ్రిజ్ తీసి గుప్పెడూ మిర్చి కవర్ లొ పెట్టి ఇస్తుంటె.. ‘ఎంటి పెద్ద పెద్ద నవ్వులు వినిపిస్తున్నయి..’ అంటూ పక్కనె వున్న డైనింగ్ టెబుల్ కుర్చి లొ కుర్చుంది.. ‘ఇది కుర్చుంటె ఇప్పుడప్పుడె కదలదు’ అని మనసు లొ తిట్టుకుంటు.. ‘అది.. టీవీ లొ పిన్ని.. ఎదొ ప్రొగ్రాం..’ అని కవర్ చెతి కి అందించి వేల్లు అన్నట్టు చూసింది కుమారి.. ‘రా.. కుర్చొ..’ అని కుమారి ని లాగింది.. కుమారి ఆమెకు ఎదురు కుర్చి లొ కుర్చుంది.. ఇద్దరు డైనింగ్ టెబుల్ కి చెరొ వైపు కుర్చున్నరు.. ‘వంట చేసెసావా.. ఆయిన ఇప్పుడూ ఎవరికి వండీ పెట్టలి లే నువ్వు..’ అన్నది ఎటకారం గా పక్కింటి పిన్ని.. ఎదొ అనపొతున్న లోపు కుమారి ఒక్కసారి గా ఉల్లికి పడి కంగారు పడీంది.. సందీప్ చూసుకోకుండా హాల్ లోకి వచేసాడు.. నగ్నం గా.. పక్కింటి పిన్ని వెనక వున్నడూ.. ‘ఎంటి కుమారి .. ఎం అయింది ..’ అని పిన్ని గారు వెనక్కు తిరిగారు.. సందీప్ చటుక్కున టెబుల్ కింద క్ఉ దూరాడు.. పిన్ని గారికి ఎం అర్ధం కాలేదు.. ‘పిన్ని గారు.. ఎంటి అంటున్నరు..’ అని అడిగింది ఆమె ద్రుస్టి మల్లించ టానికి.. ‘అదె.. నువ్వు ఒక్కదానివె వున్నవు కదా.. ఎలా.. నన్ను రమ్మంటావ రాత్రికి..’ అన్న్ది పిన్ని.. ఈ లొపు కింద దూరిన సందీప్ అమ్మ కాళ్ళ దగ్గర కుర్చోని దాక్కున్నడూ.. ‘పరవ లేదు పిన్ని.. సందీప్ వున్నడు గా..’ అన్నది కుమారి.. సందీప్ టెబుల్ కింద అమ్మ నైటిని చూసాడు.. చెమటకి తడిచి అక్కడక్కడ కుమారి శరీరం కి అత్తుకొని వుంది.. మెల్ల గా అమ్మ నైటిని పైకి లేపి తొడల మీద వేసాడూ.. కుమారి కి సందీప్ మీద ఎక్కడ లేనంత కొపం పుట్టుకొస్తుంది.. అసలె భయం తొ చెమటలు పడుతున్నయి కుమారికి.. సందీప్ అమ్మ కాళ్ళని వెడతిస్తున్నడూ.. కుమారి బల వంతం గా ముడుచుకుంటుంది.. సందీప్ ఇంకా బలం తొ అమ్మ కాళ్ళ ని విడతీసాడు.. చెమట తొ తడిచిన అమ్మ పూకు మెరుస్తూ కనపడింది.. ‘సందీప్ చిన్న పిల్లడూ గా.. నువ్వు మొహమాట పడ కుండా అడుగు.. నేను ఏమి అనుకొను.. తొడూ గ పడుకొమంటె వస్తాను..’ అన్నది.. కింద సందీప్ అమ్మ పూకు పైన వేలు పెట్టి కెలుకుతున్నడు.. ‘వీడూ చిన్న పిల్లడా..’ అని గట్టిగ అన్నది కుమారి.. ‘అదె.. చిన్న వాడు కదా..’ అని కప్పి పుచ్చుకుంటు చెమటలు తుడుచుకుంటుంది కుమారి.. ‘పిల్లలు ఎప్పుడూ పెద్ద వాళ్ళు అవుతున్నరొ కూడ అర్ధం కావటం లేదు.. అలా వుంది ఈ కాలం..’ అన్నది పిన్ని.. సందీప్ తన తల అమ్మ తొడల మధ్య దుర్చి వాసన చూసాడు.. తన నాలుక బయట తీసి.. కొన నాలుక తొ పూకు మీద అంటి అంట నట్టు రుద్దడు.. కుమారి వొళ్ళు జలధరించింది.. భయం తొ తొడలు ఒణుకుతున్నయి.. చెమటలు కారి కుమారి సళ్ళ మధ్య నుంచి బొడ్డూ మీద గా కుమారి పూకు మీద చేరుతున్నయి.. ఆ చెమటకి సందీప్ నాలుకకు ఉప్పగా తగిలి అమ్మ పూకు మీద ఉమ్మి వెసాడు.. మళ్ళి ఈ సారి అమ్మ పూకు ని పుర్తి గా అందుకోన్నడూ తన నోటితొ.. కుమారి కాళ్ళ కింద భుమి కదులుతుంది.. ‘అంత చెమట వేస్తుంటె.. ఫ్యాన్ వేసుకోవచ్చు గా..’ అన్నది పిన్ని.. ‘ప..ఆ..పర్.వా.. లేదు..పిన్ని..’ అని భయం తొ వణుకుని, పూకు లొ కలిగె పులక తింతకు.. అల్లడీ పొతు అన్నది కుమారి.. ‘కుమారి.. వొంట్లొ బగుందా???.. ఎందుకు ఇలా వున్నవ్..’ అని ఫ్యాన్ వేసెందుకు లేచింది.. ‘పిన్ని గారు.. మీరు స్టవ్ మీద కూర పెట్టి వచ్చారు..’ అని అరిచింది కుమారి.. ‘అయ్యొ.. మర్చేపొయాను.. నేను వెళుతున్న.. నువ్వు ఎదన్న మందులు వెసుకొని పడుకొ..’ అంటు గబ గబ బయటకు వెళ్ళి పొయింది పిన్ని.. ఆమె అటు వెళ్ళిన వెంటనె టెబుల్ ని బలం గా తోసి.. సందీప్ జుట్టు ని పట్టు కోని పైకి లెప పొయింది.. కాని సందీప్ అమ్మ పూకు ని వదల కుండా నకుతునే వున్నడు.. సందీప్ నాకు తుంటె.. తన పూకు నరాలు జివ్వున జలతరిస్తున్నయి కుమారికి.. సందీప్ జుట్టు ని ఇంకా గట్టిగా పట్టుంది.. కాని లేపటానికి కాదు.. తన పూకులొ ఇంక సందీప్ తల ని దుర్చు కొవటానికి.. సందీప్ ఇంకా కసి గా పూకుని పైకి కింద కు నాకుతూ.. అప్పుడప్పుడు నాలుకని లొపల తొస్తు.. కసి ముదిరినప్పుడూ పూకు రెమ్మలను పంటి తొ లాగుతు.. రెచ్చి పొతున్నడు.. ‘హుఫ్ఫ్.హు..హూ..ఫ్ ఫ్ ఫ్.ఆ..ఆ.’ అని అవ్సతలు పడుతు కుమారి తన రెండు తొడలు సందీప్ తల చుట్టు వేసి నలిపెస్తు.. ‘హుం..’ అంటు గాండ్రింపు సబ్దం చేస్తు.. తన నడుము ముందుకు వెనక్కు జలతరించినట్టు ఊపి.. సందీప్ నోటిలొ తన తేనె ని వదిలింది.. అమ్మ పూకు నుండి వచ్చిన తెల్లటి పల్చటి ద్రవం తొ అంటిన నోరు తొ సందీప్ తన్ అపైకి లేపాడు.. కుమారి కుర్చి లొ కుదుట పడుతు.. చిన్నగ తేరు కొని.. సందీప్ చెంప చెళ్ళు నా వాయించింది.. గూబ పగిలి సందీప్ తన చెంప్ప మీద చెయి వెసుకోని అమాయకం గా కుమారిని చూస్తున్నడు ఎందుకు అంత గట్టి గ కొట్టింది అమ్మ అని.. కొడుకు తొ తన పూకు నాకించ్చుకున్న కుమారి ఆ మైకం నుండి బయట పడూతూ సగం కళ్ళు తెరిచి సందీప్ ని కొపం గా, త్రుప్తి గా రెండూ భావాలు కలగలుపుకోని చుస్తుంది.. ‘పిన్ని ముందు ఎంటీ ఆ వేషాలు.. మనలని కనిపెట్టితే..’ అని కొడూకు ఇచ్చిన సుఖం నుండీ తేరుకుంటు చివాట్లు పెటింది.. ‘నాకు తెలియదు ఆమె వున్నట్టు.. టెబుల్ కిందకి దురిన తరువాత.. నీ పూకు చూసి నాకలి అనిపిచ్చింది.. నువ్వు మెచ్చు కుంటావు అనుకున్న..’ అని ఎడుపు మొఖం పెట్టి అన్నడూ సందీప్.. సందీప్ ని చూసి జాలి వేసింది కుమారి కి.. ‘నా బంగారం.. నువ్వు నా పూకు నాకి ఎన్న్డు లేని సుఖన్ని ఇచ్చవు.. కాని మన జాగ్రత్త లొ మనం వుండాలి కద..’ అని సందీప్ ని వాతేసు కొని ముద్దు పెట్టింది.. అమ్మ చూపె ప్రెమ కి సందీప్ కరిగి.. కుమారి ని గట్టి గా వాటెసు కోని తన సుల్ల తొ కుమారి బొడ్డు మీద పొడూస్తున్నడూ.. సందీప్ స్వాసలొ బరువు చూసి కుమారి ‘ఆగు.. నువ్వు నెర్చు కొవలసినది వుంది.. ఇలా ఆవేసం తొ దెంగ కూడదు..’ అని సందీప్ ని తన కౌగిలి నుండీ వదిలింది.. ‘ఇంకా నేర్చు కోవాలా.. ఎం నేర్చు కొవాలి??..’ అని తన లేచిన సుల్లను నలుపుంటు అన్నడు సందీప్.. ‘అదె..అదె.. ఆ తొందర పాటు వద్దు.. దెన్ని అయినా అనుభవించాలి కాని ఆవేసపడ కూడదు..’ అని సందీప్ సుల్ల మీద వున్న చేయి ని నెట్టింది కుమారి.. ‘ఉండూ.. నేను ఇప్పుడె వస్తాను..’ అని కుమారి వేళుతుంటె.. ‘ఎక్కడీకి.. నెర్పిస్తను అని వెళ్ళి పొతున్నవ్..’ అని ఆవెసం ఆపుకొలేక అడీగాడు సందీప్.. ‘అబ్బ.. నాకి నాకి వదిలావు గా.. పాసు వస్తుంది.. పోసుకోని వస్త..’ అన్నది. అమ్మ వెనకె సందీప్ కూడ నడీచాడు.. ‘నువ్వు ఎక్కడీ కి..’ అని సందీప్ ని ఆపింది.. ‘చుడటానికి.. ‘ అన్నడూ సందీప్.. ‘ఎంటిరా చూసెది.. దెంగుతున్నవు గా.. సరి పొవటం లేదా..’ అని బాత్ రుం లొ కి అడూగు పెట్టింది కుమారి.. ‘అది వేరు.. నువ్వు రోజు పాసు పొసుకోవటని కి బాత్ రుం కి వెళ్ళి నప్పుడూ.. ఎలా పొసుకుంటావొ అని అనుకునే వాడిని.. చుడని అమ్మ..’ అన్నడు.. ‘ఒరె.. ఒరె.. నీ పిచ్కి పిచ్కి కోరికల తొ హింసిస్తున్నవ్ గా.. నన్ను పూర్తి గ లంజ ని చెస్తున్నవు..’ అని కొడుకు తను ఉచ్చ పొసుకుంటుంటె చుస్తాను అని అడగటం తొ వంటిలొ నరాలు స్వరాలు పలుకుతున్న మొహమాటం తొ అడిగింది కుమారి.. అమ్మ కాదుఅనదుఅని సందీప్ కి తెలుసు.. అమ్మ కళ్ల లొ ఆసగా చుస్తున్నడు.. కొడుకుని కొన్ని సెకెనులు చూసి.. ‘సరె.. చూడు..’ అన్నది.. సందీప్ ఆనందంతొ ఎగిరి గంతు వేసాడు.. సరె అన్నదే కాని ఎలా. ఎదొ దెంగిచ్చు కోవటం వరకు బాగుంది.. మరీ పాసుఎలా???.. అని మనసు లొ అనుకుంటు సరిగ్గ నుంచో లేక కుమారి అరికాళ్ళు తడ పడూతున్నయి.. ఒకసారి సందీప్ ని చూసింది.. మొహమాటం గా మెల్లగా అరి కాళ్ళ మీద కుర్చుంది.. సందీప్ చూపు తన పూకు మీద నుంచి తప్పటం లేదు.. సందీప్ చూపుల కి కుమారి పూకు బిగుసుకు పొయింది.. ‘ఉమ్.. పొయి అమ్మ..’ అన్నడు సందీప్.. కుమారి వల్ల కావటం లేదు.. కంఫర్ట్ గా లేక పోతె ఉచ్చ రాదు అంటారు.. ఎదేనేమొ అని అనుకుంది కుమారి.. ‘ఒరె అలాగా చూడకు రా.. నాకు రావటం లేదు..’ అని తనను తాను కాం చేసుకుంటు.. కళ్ళు మూసుకోని పక్కనే వున్న ట్యాప్ ని ఒక చేతి తొ పట్టు కోని.. తన తొడలు చాచి.. కాలి వేళ్ళ మీద తన బరువు పెట్టి.. తన నడూము వీపు వెనకకు వాల్చి.. తల పైకి లేపి మచ్చు ను చూస్తు.. కళ్ళు మూసు కుంది కుమారి.. మెల్లగ రెలాక్స్ అవుతుంది.. తన పూకు మెల్ల మెల్ల గా విచ్చు కుంటూ.. ‘సర్.. సర్ ర్ ర్..’ అని పూకు తలుపుల ని నెట్టుకుంటూ కుమారి ఉచ్చ కొద్ది కొద్ది గా బయటకు వచ్చింది.. మొహమాటం పూర్తి గ పోయి.. ఫౌంటెన్ లొ నీళ్లు లా కుమారి పూకు లొ ఉచ్చ ‘స్స్స్..స్స్..స్స్.’ అని పైకి లేచి పడుతుంది.. ఆ జల పాతానికి సందీప్ బాగ త్రిల్ అయ్యి.. పూకు లొ ఎక్కడ నుంచివస్తుందో అని చుడటానికి అమ్మ పూకు దగ్గర మొఖం పెట్టి గమనిస్తూనడు.. కుమారి ఉచ్చ సందీప్ మొఖం మీద పడ్డయి.. కుమారి అప్పుడె కళ్ళు తెరిచింది.. సందీప్ తన ఉచ్చ లొ తడుస్తుండటంచూసి.. ‘ఛి.పొ అవతలకి..’ అంటున్నదే కాని ఇంకా గురి చూసి పొస్తుంది.. పొయటం అయిపొయింది.. మెల్ల మెల్లగా కుమారి పూకు తలుపులు మళ్ళి విచ్చు కుంటు ముడుచు కుంటు మూసుకున్నయి.. అప్పటికే సందీప్ సుల్ల రగులుతుంది.. పైగా అమ్మ తన పూకు పరిచినట్టు నడూము ముందుకు అని ఆ భంగిమలొ చూసి తన సుల్ల గుండూని పట్టు కోని కుమారి పూకు లొ తోసాడు. సందీప్ తోపుడికి కింద పడకుండా ట్యాప్ ని ఇంకా గట్టీ గా పట్టు కోని ముందుకు నెట్టింది.. ఆ నెట్టుడీకి తన పూకు మొదలు లొ వున్న సందీప్ సుల్ల కసక్కున తన పూకు లొ దూరింది.. ‘ఆగు రా.. ఆ ఆవేసమే వద్దు అని చెప్పింది..’ అని సందీప్ బలానికి కింద కుర్చుండిపొయింది.. ‘ఇందాకటి నుండి ఊరిస్తున్నవ్..’ అని దబ దబ దంచ్చు తున్నడూ అమ్మ పుకుని.. కుమారి ఇక వీడీకి బలవంతం గా నెర్పియాలిసిందే అనుకోని.. సందీప్ వట్టలను అనుకొని గట్టి గ పిసికింది.. ‘అమ్మ..’ అని గట్టిగా అరిచాడూ సందీప్.. ‘ఆ అమ్మనే.. చెప్పనా మెల్లగా అని..’ అన్నది కుమారి.. వట్టలొ కలిగిన నొప్పికి కార్చ పొతున్న అన్నంత గా వున్న సందీప్ సుల్ల నెమ్మదించింది.. ‘మెల్లగా రా.. ఎంజాయ్ చెయి.. నన్ను ఎంజాయ్ చెయని..’ అని సాంత పడ్డ సందీప్ ని వట్టలునిమురుతూ.. తొయటం ఆపిన తన పూకు లొ వున్న సందీప్ సుల్ల ని తన నడూముతో.. తన పూకు తొ తాను దెంగటం మొదలుపెట్టింది కుమారి.. సందీప్ కి కూడ కార పొతూ ఆగి.. మల్లి దెంగటం బాగ నచ్చింది.. మెల్ల గ.. నెమ్మదిగా తొయటం తొ సందీప్ సాంతించి.. ఒక లయ బధం గా ఊపుతున్నడు.. ఊపు ఊపుకి కుమారి పూకు లోతుల్లొ దూరితుంది సందీప్ సుల్ల.. కుమారి ప్రతి తోపుని ఎంజాయ్ చెస్తూ.. సందీప్ జుట్టులొ వేళ్ళు దుర్చి తనను తన మీద కు లక్కుకొని సందీప్ పెదాలు అందుకుంది.. సందీప్ మొఖం దగ్గరకు రాగానె.. తన ఉచ్చ కంపు తనకె తగిలింది.. ‘వెధవ.. చూడు నీ తల అంతా నా ఉచ్చె.. వాసన రావటం లేదు నీకు..’ అని అడీగింది మళ్ళి సందీప్ పెదాలను చీకుతు.. ‘ఎమొ అమ్మ.. నాకు తెలియటం లేదు..’అని సందీప్ తన పని తాను చెస్తున్నట్టు తన కిందికి వంచి అమ్మ సళ్ళని తన నోటితొ అందుకున్నడూ.. ‘హా. ఆ.. అక్కడె.. చీకు.. సున్నితం గా.. హ..హ ఆఅ..’ అని తన నిప్పిల్స్ కొడుకు చీకుతుంటె మైమరచి పొతుంది కుమారి.. అమ్మ మాటలకి ఇంకా కసెక్కి పొయి.. సందీప్ వేగం పెంచాడూ.. చిన్న దెబ్బల నుంచి గట్టిదెబ్బలకు సందీప్ సుల్ల కుమారి పూకుని గుద్దుతున్నడూ.. ‘ఆ.. అలాగె.. అక్కడె.. ఉమ్.. ‘ అంటు సందీప్ పిర్రలను తన పూకు మీదకు తొసుకుంటుంది.. సందీప్ వేగానికి తన వట్టలు కుమారి పూకుకి తగిలినప్పుడూ ‘తపక్..తపక్..’ అని సబ్ధం చెస్తున్నది.. సందీప్ కింద అమ్మ పూకు ని దెంగుతునె.. పైన సళ్ళని తన నొటితొ జుర్రుతున్నడూ.. కుమారికి తపన ఆపుకు లేనంతగా ఎక్కువైంది.. ‘నలుపు.. పిండూ.. పంటితొ నలుపు..’ అని గట్టి గట్టిగ అరుస్తు.. సందీప్ ఒక నిపిల్ ని పంటితొ నలుపుతుంటె.. కుమారి తన చేతి తొ ఇంకొ నిపిల్ ని నలుపుకుంటూ లాకుంటు.. ‘ఉం.. దెంగు.. గట్టిగా.. ఆపకు..’ అని సందీప్ కు ఊపును ఇస్తూ.. ఒక్కసారిగా కుమారి కళ్ళు తెలేసింది.. సందీప్ సుల్ల కుమారి విడీచిన ద్రవంతొ తడీచి.. కుమారి ని గట్టీ గా వాటేసు కోని తన జిగురు అమ్మ పూకు లోత్తుల్లొ చీమ్మడూ.. సందీప్ జిగురు లొని వెచ్చతనం కుమారి పూకు లోయల్లొ తాకింది.. కస్ట పడీంది తక్కువే అయిన.. కొండంత త్రుప్తి కి అలసిరొప్పుతు బాత్రుం లొనె ఒకరి మీద ఒకరు దొర్లారు..

Telugu Sex Stories2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Telugu Sex Stories 2015 Frontier Theme