Telugu Sex Stories

Telugu Boothu Kathalu|Telugu Sex Kathalu

నా తల నొక్కుతూ నా నొట్లో నే కార్చెసాడు -1

నా పేరు సరిత, నేను ఒక స్కూలు టీచర్ ని. మా వారి పెరు శెషగిరి రావు, బాంక్ ఎంప్లొయీ. మాది ఒక మద్యతరగతి కుటుంబం. మా వారు చూడటనికి ఒక సాదరణ మద్య తరగతి నడి వయసు మనిషి లానె ఉంటారుఅనాకారి ఎమీ కాదు అలా అని దెశాన్ని దొచెసె అందగాడు కుడా కారు. నేను కొంచెం అందగత్తెల వరస లొనెఉంటాను. మా నాన్న గారు కట్నం ఇచ్చుకొలేక ఆ రొజుల్లొ కట్నం ఒద్దన్న మా వారికి ఇచ్చి చెసారు పెళ్లినతొలిరత్రి నుంచి ఒక 5 సంవత్సరల వరకు పడక సుఖం బాగానె అందించారు ఆ తరవాత ఒక పాప పుట్టింది మావారి లొ రాను రాను జోరు థగ్గింది అప్పుడప్పుడు ఎదొ మొక్కుబడిగా పని కానిచ్చెవాళ్ళు అంతె. నాకు ఆ యావఎక్కువె కాని సర్దుకుపొతు గుట్టుగా కాపురం చెసుకుంటు ఒచ్చెదాన్ని ఇప్పుడు నా వయసు 38 మా వారి వయసు45.

మా స్కూల్ లొ రమ అని నాకు బాగ క్లొజ్ ఫ్రెండ్ ఉంది ఇద్దరి మద్యన పెద్ద దాపరికాలు లెవు బాగ చలాకి ఐనమనిషి నాతొ పొల్చుకుంటె పెద్ద అందగత్తె కాదు కాని ఒక రకంగ బానె ఉంటుంది సన్నగ ఉంటుంది పైన కిందాపరవలెదనిపిస్తుంది. నాకన్నా రంగు తక్కువె. నెను కొంచెం పొడుగు కాళ్ళ మనిషిని ఎత్తుకు తగ్గ లావుతొ పైనకింద కొట్టొచ్చినట్టు కనపదె షేపులతొ ఉంటాను సన్నటి నడుము ఆ నడుముకి ఒక చిన్న మడత పిర్రల మీదవరకు ఉందె జుత్తు ముక్కు మొఖం ఆకర్షనీయంగానె ఉంటయి మా ఇద్దరివి. స్కూల్ లొ 10త్ క్లాస్ కి ఒచ్చినకుర్రొళ్ళు మా నడుము వంక వెనక నుంచి పిర్రల వంక దొంగ చుపులు చూదటం మకు తెలుస్తూనె ఉంటుందికకపొతె వారి వయసలాంటిది లె అని ఒదిలెస్తుంత్టం. రమ మాత్రం ఎప్పుదూ వాడి చుపులు చుడు వీడి చెస్టలుచుడు అని జొకులు వెస్తూనె ఉంటుంది దానికి ఆ యావ నాకన్నా ఎక్కువే నాకన్న సంవత్సరం చిన్నది స్కూల్లొ ఒక కుర్ర తీచర్ తొ లింకు కుడా పెట్టుకున్నది ఒక్కొసారి స్కూల్ లొనె దుకాణం పెట్టేసెవాళ్ళు పైన ఫ్లోర్ లొ కాలిగదులు ఉండెవి నేను వల్లకి కాపలా కాసిన రొజులు కుదా లెకపొలెదు అతని పెరు శంకర్ చూడటానికిమాములుగానె ఉంటాడు కాని బాగా డ్రెస్స్ అప్ అయ్యి మంచి స్టయిల్ గా ఉంటాడు నాతొ పెద్దగా మాత్లాదెవాడుకాదు మాములు పలకరింతలు తప్ప ఇలా సాగుతూ ఉన్న నా జీవితం లొ ఒకరొజు రమ బొంబు పేల్చింది.

ఒస్సె సరిత నిన్నొకటి అడుగుత చెప్పు అంది, ఎంటీ అంటె శంకర్ నీ మీద చాలా మొజు పడుతున్నడు ఒక్క చాన్సుఇవ్వకూడధు అంది. నేను కోపంగా దాని వైపు చూసి ఇవ్వకూడధు అన్నాను. ఎంధుకె అంత కొపం మీ ఆయనఎలాగొ సరిగా ఎక్కట్లెదు అన్నవుగా అంధుకె అదిగా పైగా గురుడు నువ్వు ఒప్పుకుంటె ఆస్తులు రాసిచ్చెలాఉన్నడు నా మీద ఎక్కినపుడు కుడా నిన్నే కలవరిస్తున్నాడు అంది నెను విసురుగా ఎదొ అనెసి వెళ్ళిపొయానుకాని ఆ రొజంతా నాకు అవే ఆలొచనలు ఇంటికొచ్చిన దగ్గర నుంచి శంకర్ కి నా మీధ ఇంథ కోరిక ఉన్నదఅనిపించింది పైగా మంచి పనిమంతుడు అని చెపింది ఎముంది ఒకసారి ఆ రుచి కుదా చుస్థె పూలా అనిపించిందిచివరికి వివెకాన్ని కొరికె జయించింది ఒప్పుకుందం అని నిర్నయించుకున్నను పైగా నెనంతె అంత పిచ్చి ఉందనితెలిసాక నకు గర్వంగా కుదా అనిపించింది మరుసటి రొజు అది మల్లి అడుగుతుంది అనుకున్న కాని తరవత ఒకపది రొజుల వరకు ఆ విష్యం ఎత్తలెధు. తరవాత ఒక రొజు మల్లి కదిపింది నెను తమాయించుకుని ఆలొచించి చెప్తఅన్నాను ఆ మాటకె అది మహా సంబరపడిపొయింది. రెండు రొజుల తరవత దానితొ బాగ అదిగించుకుని ఎదూబలవంథం మీద ఒప్పుకుంటున్నట్లు ఒప్పుకున్నాను. కాని ఎక్కద ఎల నకు బయం గా ఉంది అని చెప్పానువాటన్నిటికి నెనున్నగా అంది అలా అంతుందని నాకు ముందె తెలుసు. శనివరం స్కూల్ కి హఫ్ డె పిల్లలందరూవెళ్ళిపొథారు పైన ఎవరూ ఉండరు మా ప్లేస్ లొనె అర్రేంజ్ చెస్తాను కకపొతె నువ్వు లొపల వెయించుకొ నెనుబయత కాపలా ఉంటాను అని గుక్క తిప్పుకొకుండా చెప్పెసింది. సరె అన్నను కని ఒక్కసారి మత్రమె అని గట్టిగాచెప్పాను.

ఇంతలొ శనివరం రానె ఒచ్చింది ఎదొ తెలీని ఉత్సహంతొ కొంచెం బాగ తయారయి వెల్లను కింద నా బుజ్జి ముండకిగుండు కొట్టి మరీ తీసుకెళ్ళను తీరా ఆ రొజు రమ రాలెదు ఎమిందా అని ఫొన్ చెసి కనుక్కుంటె దానికి జ్వరం అనిచావు కబురు చల్లగా చెప్పింది పిగా నెను లెకపొఇనా పరవలెదు వెల్లిపొ అని ఉచిత సలహ ఒకటి పదెసింది నెనుకుదరదని గట్టిగ చెప్పెసాను, పాపమె వారం రొజుల నుంచి ఊరిస్తున్నను శంకరాన్ని పోని పైకి వెళ్ళి విష్యం తనతొచెప్పేసి రా అంది సరె అన్నాను కాని అది లెకుండా వెల్లలంటె చాలా బయం గా ఉంది. ఛాలా కస్టపడి గుండె దైర్యంతెచ్చుకుని వెళ్ళాను ఆ క్షణం లొ తెలిదు నకు నా జీవిథం ఎన్ని మలుపులు తిరగబోతుందో….

పైకి వెళ్తూ అన్ని రూములు చుసుకుంతూ వెళ్ళాను అందరూ వెళ్ళిపొయారు గ్రౌంద్ లొ మత్రం కొంత మందిఆడుకుంతూ కనిపించారు. పైకి వెల్లి ఖాళి గదులు వెతుకుతూ వెళ్తున్నాను కారిడార్ చివరన ఉన్న ఆఖరి గదికివెళ్ళగనె లొపల అతను బల్ల పైన కూర్చుని కనిపించాడు. నన్ను చూడగానె అతని మొఖం వెయ్యి వొల్టులబుల్బులా వెలిగిపొయింది. ఇప్పుదు కుదరధు అన్న విషయం ఎలా చెప్పలా చెప్థె తను ఎమనుకుంతాదూ అనిఆలొచిస్థున్న నాకే చాలా జాలి వెసింది.క్రీం కలరు పాంటు తెల్లటి చొక్కా నేత్ గ తుచ్క్ చేసుకుని రొజూ కన్నాఅందంగా కనిపించాడు. ఇలా అనుకుంతూ నేను గుమ్మం లొ ఉంతె అతనె రంది లొపలకి అన్నాడు. నేను ఖుదాచిలకాకుపచ్చ చీర కట్టుకుని ఉన్నాను రొజూ కన్నా తైతు గా చీర కట్టాను బొడ్డు కి మరీ కిందకి కాదు కాని బొడ్డుకనపదెలానె కట్టాను. నిదానంగా లొపలకి అడుగు లొ అడుగు వెసుకుంటూ వెళ్ళాను. ఈ లొపు అతను తలుపుగడి పెట్టెసి నా దగ్గరకి ఒచ్చి నన్ను వెనక నుండి వాటేసుకుని చంకల కిందగా చేతులు తెచ్చి నా సళ్ళు రెండుపట్టుకుని నలిపేస్తూ తాంక్యూ సరిత నువ్వు అసలు ఒప్పుకుంటావ్ అనుకోలెదు అంటూ ఎదేదో అనేస్తున్నాడుఇవన్నీ క్షణాల్లొ జరిగిపొయాయి అతను నా చను గబ్బలు పిసుకుథుంతె ఒళ్ళంతా జివ్వు మంటుంది నరాలుమెలిపెట్టెస్తున్నట్టున్నాయి ఒక్క క్షణం నెను ఒచ్చింది ఇవాళ ఒద్దని చెప్పటానికని గుర్తొచ్చింది అతి కష్తం మీదఅతన్ని ఒదిలించుకుని ఆగండి అని చెప్పి అతని వైపుకి తిరిగాను అతను ఒక్కక్షణం బిత్తర చూపులు చుసాడు.

నెను తల దించుకుని ఇవళ ఒద్దు రమ ఉన్న రొజు కలుద్దాం అన్నాను. కొంచెం రిలీఫ్ గా పెట్టాడు మొఖం వెంతనెనా వైపునకు నడుస్తూ ఒస్తున్నాడు ఎమీ కాదు సరిత ఒక్కసారి ప్లీజ్ అంటూ నా వైపు ఒచ్చాడు నేను వెనక్కిజరిగి గొడకి తగులుకుని ఉండిపొయాను. ఈలొపు అతను దగ్గరగా ఒచ్చి నామొఖన్ని రెందు చెథుల్లొకి తిసుకునినా పెదాలకు తన పెదాలు కలిపెసాడు హఠాత్తుగా జరిగిపొఇంది అంతా పైగా అతని ముద్దు నాక్కూడా చాలాతీయగా ఉంది క్షణాల్లొ ఆ తీయదనాన్ని ఆస్వదించతం నాఎను కూడా మొదలుపెట్ట. అతను నా పెదాలువదలకుండానె తన చెతులతొ నా ఒళ్ళంతా తడుముతున్నాడు ఏడం చెత్తొ నా కుడి రొమ్ము ని పిసికెస్తూ తన కుడిచెయి నా నడుము మీధ పెట్టి నలిపేస్తున్నాడు అలా నా పెదాలు వదిలి మొఖం మీదా మెడ మీద మొత్తంముద్దులతొ ముంచేసాడు తన రెందు చేతులు నా నడుము మీధ వెసి అలానె వాటిని వెనక్కి జరిపి చీర లంగాపాంటీ మూడిటిని దాటుకుని ఏ అచ్చాదనా లెని నా పిర్రల పైన వేసి పిసుకుతున్నాడు. ఆపని చేస్తూనె నా మెడఒంపుల్ని పెదాలతొ మూసెసి నాలుక తొ నాకెస్తున్నాదు ఏదో తెలీని సుఖం నన్ను కమ్మేస్తుంది ఇలా మెడ లొనాకుతూనె అతని చేతులు కింద నా పిర్రల మద్యలొ ఉన్న గుద్ద చీలిక మీద ఒక వెలుతూ రుద్దుతున్నాడు.ఒక్కసారిగా నా ఒళ్ళంతా జలదరించింది అలా రుద్దటం ఆపి చెతులు చీర లొనించి పైకి తీసి నడుము మీధ వెసి నామొఖం లొకి చూస్తున్నాడు పారవస్యంతో కళ్ళు మూసుకుని ఉన్న నేను ఎంటి ఆగిపొయాడు అని నిదానంగాకళ్ళు తెరిచాను.

ఎంథ అందంగా ఉన్నావొ తెలుసా అన్నాదు నకు చచ్చెంత సిగ్గు ఒచ్చెసింది అతన్ని గట్టిగా వాటేసుకున్నాను ఇహఅతను విజ్రుంబించాడు నా పైట ఫట్ మని లాగెసాడు ఆ ఆవెసానికి నా పైట కి ఉన్న పిన్ను తెగిపొఇ ఒచ్చెసిందిజగ్రత్త బబూ ఇలా ఇథె చిరిగిన గుడ్దలతొ ఇంతికెళ్ళాలి నెను అన్నాను. అతను కొంచెం తమాయించుకుని సారిఅన్నాడు నిదానంగా నా జాకెట్టు హుక్కులు తీస్తుంటె కిందకి చూసా మొదతిసారి అతని మగతనం ఉబ్బు పాంటులొనుంచి తన్నుకు రావటం చుసాను అమ్మొ తీస్తె ఎంత పెద్దగా ఉంటుందో అనిపించింది నా చేయి అతని పాంటుమీద వెయకుందా ఉండలెకపొయాను ఈలోపు అతను నా జాకెట్తు బుజాల మీదుగా విప్పడనికి చుస్తున్నాడునెను ఒద్దు ఇలానె కాని ఎవరన్నా ఒస్థె మొత్తం వెసుకొటం కష్టం అన్నాను అతను నిరాస గా మొఖం పెట్టి ప్లీజ్ఎవ్వరు రారు నిన్ను తనివితీరా చూసుకుని ని ఒంట్లో అనువనువు తాకాలి అన్నాడు పైగా ఒక్కసారె అన్నావుకదా మరి ఇలా ఇతె ఎలా అనాడు నాకూ పాపం అనిపించింది శనివారం ఎవ్వరూ ఉండరులె అనుకునిఒప్పుకున్నాను అదె నేను చెసిన బయంకరమైన తప్పు అని నాకు ఆ క్షణం లొ తెలీదు….

అతను నా జకెట్టు నా నుంచి వేరు చెసాడు నల్లటి బ్రా లొనుంచి తన్నుకొస్తున్న నా సళ్ళు చుసి గుటకలుమింగుతూ కసా బిసా పిసికెయసాగాడు అతని మొరటుదనం నాకు ముద్దొచ్చింది ఇన్నాళ్ళూ నెను ఎమివదులుకున్నానొ తెల్సింది అతను బ్ర పైనుంచె నా సళ్ళను కొరకడం నాకడం చెస్తున్నాడు ఇక నెను తట్టుకొలెక బ్రాకూదా విప్పెసి ఆ పనులు చెయవచ్చు కదా అన్నాను కొంచెం హస్కీగా ఆ మాట తొ అతను చెస్తున్న పని ని ఆపినన్ను వాటెసుకుని వెనకకి చేతులు పెట్టి బ్రా హుక్కు విప్పడు అలానె బ్రా తీసి పక్కన జకెట్టు మీద పడెసాడు.అతను కల్లు పెద్దవి చేసుకుని నా సళ్ళనె చుస్తున్నాడు నేను నవ్వుతూ చుడటమెనా చెసెదెమైనా ఉందా అన్నానుఅతను వెంటనె ఒకదాన్ని చెతిలొ పట్టి ఒత్తుతూ ఇంకొ సన్ను నొట్లొ పెట్టుకుని ఆబగా చీకెస్తున్నాడు నన్ను అంతఆవెసంగా ఒక మగాడు చీకదం అదె మొదటిసారి మా వారితో అంతా ఏక్స్ ప్రెస్ హైవే లొ వొల్వొ బస్సు ప్రయాణంలా సాఫిగా సాగిపొతుంది ఇలా ఒడిదుడుకులు ఉండవు అందుకె ఈ రుచి నాకు కమ్మగా ఉంది అలా ఆ హాయి నిఆస్వాదిస్తున్న నెను కళ్ళు తెరిచాను అతను నాకు రెండు అడుగులు దూరం జరిగి అలానె చూస్తునాడు ఎమినదూఅని నన్ను నేను చూసుకున్నాను బొద్దు కినద వరకు ఏ అచ్చాదనా లేని నా శరీరం మెదలొ సూత్రాలు నా సళ్లమద్యలొ వెలాడుతున్నయి.

బొద్దు కింద నుంచి చిలకాకు పచ్చ చీర అలానె ఉంది నాకు బూలెడంత సిగ్గు ముంచు కొచ్చి నా మొహాన్నిచెతులతొ దాచేసుకున్నాను వేల్ల సందుల మద్యలొనుంచి అతను ఎమి చెస్తున్నాడా అని చుస్తున్నాను అప్పుడుఅతను అలా ఒక అడుగు ముందుకు వేసి మొకాళ్ళ మీద కూచుని మొఖాన్ని నా బొడ్డు దగ్గరకి తెచ్చాడు చప్పుననా బొడ్డూ మొత్తాన్ని తన పెదాలతొ మూసెసి తన నాలుక తొ నా బొడ్డు లోపల బొంగరం లా తిప్పుతున్నాడుఅబ్బా అది మాటలకి అందని సుఖం అలా చెస్తూనె తన చేత్తొ నా చీర కుచ్చిల్లకి ఉన్న పిన్ను తీసెసి పక్కనపడేసాడు అలా చెతిని లొపల కంతా దూర్చి కుచ్చిల్లు విప్పెసి చీర కిందకి లాగెసాదుఇప్పుడు బొడ్డు దగ్గరనుంచికొంచెం కిందకి జరిగి అక్కద నాకుతూ లంగ బొందు ని విప్పేసాడు లంగా కూడా కిందకి కుప్పలా పడిపొయింది, ఆవెంటనె నా ఫాంటీ ని కూదా లాగెసాడు అతను ఇక ఒక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా తన నొరు మొత్తంవిప్పి నా పూరెమ్మలు రెండూ నొత్లొకి లాగేసుకున్నాడు అప్పతికె నా పూకంతా తడిసిపొయి ఉంది ఆ తడిమొత్తాన్ని అతను జుర్రెసుకుంతున్నాడు నెను అసల ఈ లొకం లొ లెను ఇక అతను అందించే సుఖాల వెల్లువ లూకొట్టుకుపొతున్నాను నకెమౌతుందూ అర్తం కవట్లెదు ఎవెవూ మూలుగులు నా నొట్లో నుంచి ఒచ్చెస్తున్నాయి.

Updated: February 16, 2016 — 11:29 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Telugu Sex Stories 2015 Frontier Theme