Telugu Sex Stories

Telugu Boothu Kathalu|Telugu Sex Kathalu

నా తల నొక్కుతూ నా నొట్లో నే కార్చెసాడు -7

శంకరాన్ని చూడగానే ఒక్క క్షణం మతి పోయింది గుప్పుమని మందు వాసన కొడుతుంది. నన్ను తోసుకుంటూలొపలకి వెళ్ళి సరాసరి నా బెడ్రూం లో నడి మంచం మీద కూర్చున్నాడు.నాకు యేమి చెయ్యాలొ తోచక వెంటనేతలుపు గడి పెట్టేసి లొపలకి వెళ్ళాను .మంచం మీద కూర్చుని సిగరెట్టు తాగుతున్నాడు.అతని కళ్ళు కొపంతొమండిపొతున్నాయి. దైర్యాన్ని అంతా కూడగట్టుకుని ఏంటి ఈ టైములొ వచ్చావ్, అన్నాను తల పైకెత్తి నా వైపుతీక్ష్నంగా చూసి అమాంతం లేచి నా మీదకి ఒచ్చి నన్ను తోసుకుంటూ ముందుకి వచ్చి నన్ను గోడకి ఆనించి నారెండు చేతులు తన రెండు చేతులతో పట్టుకుని గొడకి ఆనించి ఇష్టమొచ్చినట్టు నా పెదాలు అందుకుని కసిగాజుర్రెస్తున్నాడు ఇదంతా క్షణాల్లొ జరిగిపొఇంది నాకేం చేయాలో అర్దం కాలేదు ఇంతలోనే గట్టిగా నా పెదాలనుకోరికేసాడు ఎంత గట్టిగా అంటే రక్తం ఒచ్చేంతలా ఆ నొప్పి బరించలేక నేను గట్టిగా అరిచేసి అతన్ని విదిలించుకుని
గోడ దగ్గర నుంచి దూరంగా జరిగాను అతను ఏమి చేస్తున్నడో అతనికి తెలిసే స్ప్రుహ లో లేడనుకుంటా అలానే నావైపుకి ఒచ్చి నా వైపు కోపంగా చూస్తూ చంప పగలగొట్టాడు దెబ్బ చాలా గట్టిగా తగిలింది ఇంక ఎమి చేసినా నన్నుచంపేస్తాడేమొ అన్నంత బయమేసింది కళ్ళలో నుంచీ నీళ్ళు జర జరా కారిపోతున్నాయి. అలా ఏడుస్తూనే కిందకికూలపడిపోయి ఎం కావాలి నీకు ఎందుకిలా చేస్తున్నావ్ అన్నాను. నాకు నువ్వే కావాలి నువ్ నాతోనే ఉండాలిదానికోసం ఏమినా చేస్తాను నీకు అర్దం కావట్లెదా ఆ కుర్ర వెదవ తో తైతక్కలెందుకు నీకు ఒద్దు అవన్ని మానెయ్మనిద్దరం హాయిగా ఉందాం అంటూ ఏదెదో మత్తుగా మాట్లాడుతున్నాడు అందరూ పడుకునే వేళ ఏమాత్రంగొడవైనా అల్లరైపొయేది నేనె ఎం చెయ్యాలో తోచట్లేదు భగవంతుడా ఎమితీ పరీక్ష అనుకుంటుంటే నిజంగా ఆయననా మొర విన్నట్టే జరిగింది ఎవరో తలుపులు దబ దబా బాదుతున్నారు వెంతనే నేను మా ఆయనఒచ్చినట్టున్నారు ప్లీజ్ వెళ్ళిపో మనం రేపు స్కూలు లొ మాట్లాడుకుందం అని పెరదు వైపు తలుపు తీసి గోడదూకి పారిపో మని బతిమాలాను ఎమనుకున్నాడో ఎమో వెంటనే వెళ్ళిపోయాడు హమ్మయ్య అనుకుని వెనకతలుపు గడి పెట్టేసి మొఖం తుడుచుకుని ముందు గదికొచ్చి తలుపు తీసాను ఎదురుగా పక్కింటాయన గాబరాగాఏంటండి ఎమయింది ఏవో ఏడుపులు వినిపించాయి అని అడుగుతున్నాడు.

నాకు జరిగిన సంఘటన నుంచి తేరుకోదానికి కొన్ని క్షణాలు పట్టింది, హా అహ్ అదీ ఎమీ లేదండి మీరేంటి ఇలాఅని తడబడుతూనే అన్నాను అయ్యో ఎంటండి ఎమీ లేదంటారు పెదాల దగ్గర ఆ రక్తం ఎంటి కళ్ళలో ఆ నీళ్ళేంటిఎమైంది లోపల అంటూ లోపలకెళ్ళి మొత్తం వెతుకుతున్నాడు ఈయన ఇలా ఉంటే ఎదో ఒక పెంట పెడతాడుఅనిపించి ఏంటండి అసల ఇలా ఇంట్లోకి ఒచ్చేస్తాఎంటి అవసరం ఐతే నేను పిలవనా ఎంటి వెల్లండి మీ ఇంటికిఅన్నాను గట్టిగా, ఆయన నిదానంగా నా వైపు చూసి ఎంతో ఓపిక తో రండి ఇలా కూర్చోండి మీతో కొంచెంమాట్లాడాలి అన్నాడు ఆయన అంత నిదానంగా మర్యదగా ఆ మాటలు అన్న తరవాత నేను ఏమిమాట్లాడలేకపొయాను కాంగా వెళ్ళి మంచం మీద కూర్చునాను నా ఎదురుగా కుర్చీ లాక్కుని కూర్చుని ఒక టవల్నా చేతికి అందించి మొఖం తుడుచుకొండి అన్నాడు.నేను తుడుచుకుంటుంటే ఆయన మాట్లాడడం మొదలెట్టాడుఇందాకటి నుండి మీ గదిలో ఉన్న వ్యక్తి ఎవరో నాకు తెలీదు కాని అతని వల్ల మీరు ఏదో ఇబ్బంది పడుతున్నారనిమాత్రం నాకు అర్దమయింది మీకు అబ్యంతరం లేకపోతే నాతో చెప్పండి నేను చెయగలిగిన సాయం నేను చెస్తానుఅన్నాడు. నాకు ఆహ్ కిటికి దగ్గర కన్నం మూసివెయలేదని గుర్తొచ్చింది ఇనా ఇంతకన్నాజరిగేదెముందనిపించింది కాని ఆయన అన్న మాటలకి చూపించిన కేర్ కి కళ్ళ వెంట నీళ్ళు దారలాగ కారిపోయిఎక్కడలేని దుఖం తన్నుకొచ్చి గుక్క పట్టి ఎడ్వసాగాను, ఆయన గాబరా పడుతూ నా పక్కన కూర్చుని అయ్యోఊరుకొండి అని న కల్లు తుడుస్తున్నాడు. ఇన్ని సంఘతనల్ని నా గుండె మోయలేకపోయింది అలా ఆయనబుజం మీద పడి ఇంకా ఏడ్చేసాను ఆయన చూసి చూసి నా బుజాల చుట్టూ చేయి వేసి ఊరుకొండి ఏమి కాదుఅంటూ దగ్గరకి తీసుకున్నాడు అలా కిందకి చూస్తున్న నాకు నిదానంగా ఏడుపు తగ్గింది కాని ఆయనకి ఏమిచెప్పాలో తెలీలేదు ఎమని చెప్పను జర్గిందంతా చెప్పి నన్ను నేనె ఇంక దిగజార్చుకోవాల లేదా ఇంక సమయంతీసుకుని ఆయన గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుని చెప్పాలా అని ఆలొచిస్తూ ఉండిపొయాను.

కాసేపటికి తేరుకుని ఏమి అనుకోకండి మీరు వెళ్ళిపొండి నేను సమయం చూసుకుని అన్ని చెప్తాను నన్నుఒంటరిగా ఒదిలేయండి అన్నాను. ఆయన ఎమనుకున్నాడో ఎమో సరె మీ ఇష్టం కాని ఏ అవసరమున్నా నన్నుపిలవండి రేపు మీ ఆయనకి సమాదానం చెప్పాల్సింది నేనె అది గుర్తుంచుకోండి అన్నాడు, ఆ మాట అనటం తోఈయన మల్లి మా ఆయన ముందు ఏమి అంటాడో అనిపించి ఇవేమి మా ఆయన ముందు అనొద్దండి ప్లీజ్అన్నాను ఆయన చిన్న నవ్వు నవ్వి నాకు తలుసులెండి ఎం చెప్పాలో ఎం చెప్పకూడదో, మీరు కంగారు పడకండిఅని వేళ్ళిపోయాడు. అలా మంచం మీద పడి అసలేమి జరుగుథుంది ఈ శంకరం తో ఎప్పటికైన నేను అల్లరిపాలుఅయిపోయేట్టు ఉన్నను ఇథని పీడా ఎల ఇనా విడిపించుకోవాలి అనుకున్నాను. తరవాత రోజు స్కూలు కివెళ్ళినపుడు శంకరం ఫొను కి మెసేజ్ చేసాను నీతో మాట్లాడాలని లంచ్ లో నా స్టాఫ్ రూము బయట తిరుగుతూకనిపించాడు నన్ను చూసి ఎంటన్నట్టు సైగ చేసాడు నేను అన్నం కూడా తినకుండా ముందు ఈ విషయంతేల్చుకుందామని అతని ముందు నుంచే నడుచుకుంటూ పైకి వెళ్ళాను అక్కడ ఎప్పుడూ మేము కలుసుకునే గదిదగ్గరకెళితే ఆ తలుపు లోపల నుంచి గడి పెట్టేసి ఉంది సబ్దాలేమి బయటకి రావు కాని లోపల ఎవరో ఉన్నారు ఆకారిడార్ కార్నర్ లొ ఉండే చిన్న సందు లోకి వేళ్ళి ఆ కిటికీ లోనుంచి లోపలకి చూసాను అది నా వీడియో తీసినఆంగిల్ అని అర్థమైపొఇంది చూడగానె కాని లోపల విక్కీ గాడు రమ ని గోడ కి అనించి కసిగా దాని రొమ్ములునొక్కుతూ ముద్దులు పెట్టుకుంటూ కనిపించారు నేను ఉన్న కోపానికి నాకు ఇంకా తిక్క లేచింది ఇక ఏదైతే అదిఅయ్యిందని వెనక్కొచ్చేసి శంకరాన్ని పద బయటకి వెళ్దాం అన్నాను ఎమైంది లొపల ఎవరున్నారు అన్నాడుఇప్పుడు నీ రూము లొ ఎవరుంటారు అన్నాను ఎవరూ ఉండరు అన్నాడు సరె పద నీ రుము కెళ్ళిమాట్లాడుకుందం అన్నాను ముందు తనని పర్మిషన్ పెట్టి వెళ్ళిపోమని అన్నాను ఒక గంట తరవాత నేను ఓస్తాఅడ్రస్ చెప్పు అన్నాను ఈ మాటలు విన్నాక అతని మొఖం లొ మహా ఆనందం కనిపించింది అనుకున్నట్టే అతనువెళ్ళాక ఒక గంటకి నేను బయటకొచ్చి అతను చెప్పిన అడ్రస్ కి వెళ్లాను…….

అది శంకరం ఉండే ఫ్లాట్ తను ఒక్కడే ఉంటాడంట చిన్నదే కాని ఒక్క మనిషి ఉండటానికి చాలా సౌక్యంగా ఉందిలొపలకి వెల్లి కూర్చున్నాను అతను నా ఎదురుగా సోఫా లో కూర్చుని తల దించుకుని ఉన్నాడు ఇప్పుడు చెప్పునీకేం కావలి నా జీవితాన్ని నాశనం చేద్దం అనే ఫిక్స్ అయ్యవా అదే నీ ఉద్దేసమైతే చెపు ఏ విషమో తాగిచచ్చిపోతాను నువ్ సుఖంగా ఉందువుగాని అన్నాను శంకరం తన మొఖాన్ని చేతులతో మూసుకుని అలానే నాకాళ్ళ మీద పడిపోయి నన్ను క్షమించు సరితా నేను ఎంత నీచంగా ప్రవర్తించానో అర్దమైంది తాగి మీ ఇంటికిరావడం తప్పే ఇప్పుడే మాటిస్తున్నాను నావల్ల నీకు ఇక ముందు ఎప్పుడూ కూడా ఇబ్బంది రానివ్వను నన్నునమ్ము కాని నీకిష్ట లేనిదే నీకు నా మొఖం కూడా చూపించను వీడియో కూడా డిలీట్ చేసెసాను నా వల్ల నీకుఎలంటి హాని ఉండదు కాని నువ్వు చెప్పినట్టు మాత్రం ఎమి చేస్కొకు అది చాలు నాకు అని కల్లుతుడుచుకుంటున్నాడు
ఇది నేను అస్సలు ఊహించని పరినామం నీకు ఎప్పుడూ కావాలంటే అప్పుడు కాలెత్తుతాను కాని నేను ఇంకఎవరితో పడుకున్నా కూడా నువ్వు పట్టించుకోకూడదు అని ఒప్పందం చేసుకోవాలని ఇక్కడికొచ్చాను కానిశంకరం ఇలా మాట్లాడతాడని అస్సలు ఊహించలేదు నాకు ఏమనాలో అర్దం కాలేదు ముందు తనని పైకి లెగిసికుర్చోమన్నాను ఉరుకో శంకరం నన్ను అర్దం చేసుకున్నావు అది చాలు నాకు అన్నాను. కాని నేను చెప్పేమాటలు మాత్రం గుర్తుపెట్టుకో సరితా రమ ని నమ్మొద్దు విక్కీ సంగతి నాకింకా పూర్తిగా తెలీదు కాని రమా మాత్రంనిన్ను నిలువునా ముంచేస్తుంది అన్నాడు అది చేసిన పని అదె గా అనుకున్నాను నాకసలు నీ మీద తప్పుడూఉద్దేసాలు కల్పించిందే రమ మీ ఆయన సరిగా చేయడని కొంచెం చొరవ చేస్థే తొందరగ లొంగిపోతావని నన్నురెచ్చగొట్టేది అలా నీ మీద నాకు కొరిక పెరిగి ఇవాళ పరిస్తితి ఇక్కడ దాక ఒచ్చింది నా తప్పు నేనుతెలుసుకున్నాను ఇక న వల్ల నీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు నన్ను నమ్ము అన్నాడు హమ్మయ్య ఒక సమస్యతీరింది అనుకున్నాను కాని అక్కడ విక్కి రమ దెంగించుకోడం గుర్తొచ్చింది ఎవరిష్టమొచ్చినటు వాళ్ళుదెంగించుకుంటుంటే నేను మాత్రం ఎందుకు ఆగాలి అనిపించింది.

అంటే ఇక మనం కలవద్దు అంటావ్ అంతేగా సరేనేను వెళ్తున్నాలె ఇతే అన్నాను చ చ నా ఉద్దేసం అది కాది సరితానీకు ఇష్టం లేకపొతే మనం కలవొద్దు అంటున్నాను అంతే. సరె ఒకటి చెపుతా విను అన్నాను నాకు నీతోసుఖాన్ని పంచుకోటానికి ఎలాంటి అబ్యంతరం లేదు కాని నేను ఇంకెవరితో ఎమెంచేస్తున్నానొ ఆరాలు తీయడంమానెయి అన్ని కుదిరినపుడు హాయిగ సమయాన్ని గడుపుదాం కాని ఇలా నన్ను రూల్ చేయడానికి మారం ట్రైచేయొద్దు దీనికి నీకు ఇష్టమైతే చెప్పు లేదంటే ఇప్పుడే వెళ్ళిపోతాను అన్నాను. వెంటనే లేచీ ఒచ్చి నా పక్కనకూర్చుని అంతకంటే భాగ్యమా అంటూ నన్ను వాతేసుకున్నాడు అలాగేఎ నా మెడ వంపులలో ముద్దులుగుప్పిస్తున్నాడు రెండు రోజుల నుంచి నేను తిన్న షాకుల నుంచి పూర్తిగా బయటకొచ్చి ప్రసంతంగా సుఖాన్నిఆస్వాదించాలనుకున్నాను నేను కూడా అతని మెడ మీద ముద్దులు పెడుతు ఉన్నాను అతను అమాంతం నన్నుఎత్తుకెళ్ళి లోపల బెడ్రూము లొ మంచం మీద పడేసాడు అంతే ఊపుతో నా మీద పడి నా పెదాలు తన పెదాలతోమూసేసాడు అలా చేస్తూ చేస్తూ తన చేతులకి పని చెప్పాడు నా సళ్ళు రెండూ కసి కసి గా మార్చి మార్చిపిసుకుతూ నన్ను నలిపేస్తున్నాడు ఒక్క బొట్టు ఆనందాన్ని కూడా ఒదలకుండా నేను మెలికెలుతిరిగిపొతున్నాను కొద్ది క్షాణాలోనే ఇద్దరం పూర్తి నగ్నంగా తయారయ్యి మంచం మీద గాలి కూడా ఆడనంతగాఒకళ్ళనొకళ్ళు వాటేసుకుని ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నాం.

నా తల పైన ఉన్న జుట్టు దగ్గరనుంచి మొదలెట్టి నా అరికాలు వరకు ఒక్క ఇంచు కూడా వదలకుండా పూర్తిగానన్ను నాకేసాడు శంకరం నా సళ్ళు నోట్లో పెట్టుకున్ని గట్టి గట్టి గా పీలుస్తూ నిదానంగా నా మచ్చికల చుట్టూనాలుక తో తిప్పుతూ నాకు పిచ్చెక్కిస్తున్నాడు అలా కిందకి జరిగి తన రెండు చేతులతొ నా రెండు సళ్ళనిపత్తుకుని పిసుకుతూ నా పొత్తా బొడ్డు మొత్తం నాకుతున్నాడు నా బొడ్డు లో నాలుక పెట్టి నాకుతూ గుంద్రంగాతిప్పుతున్నాడు అబ్బా ఆ సుఖం వర్ణనకు అందట్లేదు అలానే ఇంకొంచెం కిందకి జరిగి నా పొత్తికడుపు మొత్తంముద్దులు పెడుతూ నాకుతూ ఇంకా కిందకి జరిగాడు నా పూకు మొత్తాన్ని అమాంతం నోట్లోకి తీసుకుని తననాలుక సూది గా చేసి లొపలకి బయటకి పొడుస్తున్నాడు అలా ఒక పది సార్లు చేయగానె నాకు కారిపోయింది ఇనాశంకరం మాత్రం ఆపకుండా నాకుతూ చీకుతూ నాకు పిచ్చెక్కిస్తున్నాడు అలా చేస్తూ చేస్తూ ఒక్కసారి ఆపి నాపైకిచేరి 69 పొసిషన్ లొకి ఒచ్చేసాడు అతని మొడ్డ నా నోటి దగ్గర ఆడిస్తున్నాడు నాకు అతని కొరిక అర్దమయ్యి తనమొడ్డ ని పూర్తిగా నోట్లోకి తీసుకుని ఐస్ ఫ్రూట్ చీకినట్టు చీకుతున్నాను అతని వట్టలని చేత్తొ సవరదీస్తూ మద్యమద్యలో వాటిని కూడా నొట్లోకి తీసుకుంటూ అతనికి కుడా స్వర్గాన్ని చూపిస్తున్నాను కాసెపటికి అతను నానోటిలోనే కార్చేసాడు నాకు కూడా రెండోసారి కారిపొయింది కొద్ది సేపు అలానే నా పూకు దగ్గర తల పెట్టేసిపడిపోయాడు. కాసేపు సేద తీరాక తను లేచి నా మీదకి ఒచ్చి మళ్ళీ దాడి మొదలుపెట్టాడు నా నోట్లో నోరు పెట్టినెమ్మదిగా తన నాలుకతో నా నాలుకని నాకుతూ అలానే ఒక చేయి కిందకి తీసుకెళ్ళి తన మొడ్డ ని పట్టుకుని నాపూకు పైన రుద్దుతూ ఉన్నాడూ తను అలా చేస్తుంటే బలే సమ్మగా ఉంది అలా ఒక నాలుగైదు సార్లు పైకి కిందకీఅని ఉన్నట్టుండి లోపలకి తోసేసాడు అతనిది బాగ వెడల్పు ఉండటం వల్ల పూకు సైడులు చిరిగిపోయినట్టుఅయ్యింది శంకరం వేగంగా ఊగుతున్నాడు నిదానంగా రపిదిలొ బాద పోయి సుఖం కనిపిస్తుంది అతని పిర్రల మీదచేతులు వేసి ఇంకా ఇంకా నాలోకి లాక్కుంటున్నాను పరవసంతో ఎవెవో చేతున్నాను అతని పిర్రల మీద నా గోటిగాట్లు పడేలా లోపలకి దింపాను అతను ఇంకా ఆవేసంగా నా పైన ఊగుతున్నాడు అలానె వేగం పెంచి కొట్టి కొట్టికార్చుకున్నాడు నాక్కూడా ఇపోయింది అలా ఆ రొజు ఇంకో రౌండు వేసుకుని ఇక టైము ఇపోతుందని బట్టలుకట్టుకుని బయలుదేరబోయాను

Updated: February 16, 2016 — 11:16 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Telugu Sex Stories 2015 Frontier Theme