Telugu Sex Stories

Telugu Boothu Kathalu|Telugu Sex Kathalu

అమ్మ సళ్ళు నా కళ్ళముందు

ఇది నా సొంతఇంటిలోజరిగినవిషయాలు.మా అమ్మ నాన్ననేను ఉంటాం ఇంటిలో నాకుఎందిమిదోవ తరగతిలో హెచ్ పి కొట్టుకోవడంతెలిసిందిమామోలుగా కొట్టుకుంటే కొంతసేపటికి కారిపోయేది నాకు చాలా హాయిగాఉండేది రాను రాను మాఇంటిపక్కనఉన్న ఆంటీలని తలచుకుంటూకొట్టుకోవడం మొదలెట్టాను అలా ఊహించుకోవడం వల్లఅంతకుముందు కన్నాఎక్కువ కారేదిరాను రాను అదొక అలవాటుగామారింది నేణు తొమ్మిదోవ తరగతిలోఉండగా ఎందుకోతెలియదుకాని నా ద్రుష్ట్టి అమ్మమీదకి మళ్ళింది ఏదోవకరకంగా అమ్మ సీక్రేట్ పార్ట్చూడాలి అనిఅనిపించింది.మాఅమ్మ గురించి చెప్పలేదు కదూ మా అమ్మపేరు సుభద్ర చాలా బాగుంటుంది తెల్లటితెలుపు.38-32-40 సైజులు ఉండవచ్చు అప్పుడు. నా మనసులోకి అమ్మవచ్చినప్పటినుండీ నేను మా డాబాపైకి వెళ్ళి కిందఅమ్మ పనిచేసుకుంటుంటే సీక్రేట్గా చూసేవాడిని ఏమన్న కనిపిస్తాయేమోఅని.

నాఆశా ఏమిటంటే కొంత మంది ఆడవాళ్ళువాళ్ళు పనిచేసుకూన్నాకా అటూ ఇటూ చూసిఎవరూ లేక పోతేగబుక్కునలంగా ఎత్తి ఉచ్చ పోసుకుంటారుఅలా అమ్మ చేస్తుందేమో అనిఆశగా ఎదురు చూసేవాడిని. కానీనాకుఎప్పుడూ అవకాశం రాలేదు ఎదో ఒకరోజు నాఅద్రుష్టం పడుతుందని రోజూ ఎదురు చూసేవాడినిఅలా కొన్ని రోజులుగడిశాయి ఒక రోజు నాన్నఊరు వెళ్ళారు అమ్మ పక్క ఇంటిఆంటీలతోకలిసి షాపింగ్కి వెళ్ళింది అప్పుడు ఇంటిలోనేను ఒక్కడినే ఉన్నానుభీరువా లో నాకు తెలియనివిఏమన్న ఉన్నాయేమో అని చూడడానికి భీరువాతెరిచానులోపల అర తెరిచిచూశాను అమ్మ నగలు డబ్బులుఇంక చిన్న చిన్న వస్తువులుఉనాయి అవి అన్నీతెలిసినవేఅందుకని ఇనకా ఏమన్న దొరుకుతాయేమోఅని అన్ని అరలూ నెతుకుతున్నానుఅమ్మ బట్తలు పెట్టినఅర నెతికేటప్పుడు చీరలఅడుగున ఏమన్న పెట్టిందేమో అనిఅదుక్కు చేయి పెట్టి చూశానుచేతికి ఏదో తగిలిందిఏమిటబ్బాఅని సరిగ్గా చూస్తే బ్రా నాకు ఒక్కసరేఒల్లంతా ఏదోలా ఐపోయింది అమ్మబ్రా

ఆరోజురాత్రి పడుకున్నను కాని నిద్దర పట్టలేదుకళ్ళు మూసినా తెరిచినా అమ్మ సళ్ళే కనిపిస్తున్నాయిఅమ్మ పైటకిపిన్ పెట్టదుఅంతకు ముందు చల సార్లుపైట జారేది కానీ ఎప్పుడూ ఈరోజంతఎగ్జైట్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే నేణుకొత్తగా కామశాస్త్రం చదువుతున్ననను కదా నాలో కామకోరికలు బుసలు కొడుతున్నాయి అందుకనేఇలాఅనిపిస్తుందనుకుంట. ఆతరవాత రోజు అమ్మ ఆంటీవాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినతరవాత మళి కామ శాస్త్రంచదవడంమొదలెట్టాను అందేమిటోగానీ చ్దివేకొద్ది ఇంకా ఇంకా చదవాలనిపిస్తుందినేను చదివే ప్రతీ విషయంలోనీ అమ్మనిఊహించుకుంటూ ఎవి చదివిన తరవాతఅమ్మ ఏమి చేసిన్ ఉంటుందిఅనుకుంటూ కొట్టుకుని కార్చేసుకున్నను.కొంచెం సేపటికే నాది మళ్ళి లేచిందినాలో కామ కోరికలు ఆలెవల్ లో పుడుతున్నాయి అన్నమాట నాదిలేచినవెంటనే నాఅలోచన అమ్మ మీదకి వెళ్ళిందిబోజనానికి ముందే అమ్మ స్తానంచేసింది అమ్మ విప్పినబట్తలుఉతికినట్టులేదు అన్న అలోచన వచ్చిందివెంటనే బాత్రూం లో చూశాను నాపంట పండింది అవి అక్కడేఉన్నాయిఆహా అని వాటిని బెడ్రూంలోకి తెచ్చాను అమ్మ జాకీట్ తీసిసళ్ళా కప్స్ కి మూద్ద్లుపెట్తాను ఇప్పటి వరకూవీటిలో అమ్మసళ్ళు ఉన్నాయిని తలుచుకుంటూ ముదులు పెట్టను అమ్మ సంక ఆనేచోట వాసన చూశానుచమ్నటవాసన రాకుండా సువాసన వస్తుంది ఓహో అమ్మ చమటవాసన రాకుండా ఫోవ్డర్ బాగా కోడుతుందిఅన్నమాట అనుకున్నాను.

ఇంకఅమ్మ లంగ తీసి మంచంమీద పరిచాను అమ్మ బల మైనతోడలు అద్భుతమైన పిర్రలు అమ్మ మదనమందిరాన్నిబయటవాడికి కనపడకుండా ఇదొక్కటే చూస్తూ వాటిని రాపిడి చేసింది అన్న అలోచన వచ్చిందిఇంకనా సుల్ల ఎగిరెగిరిపడుతుంది ఇంక నేణు ఆగలేకఅమ్మ లంగాని పైనుండీ కిందకి కామం తో నిండినకళ్ళతోచూశాను ఒక చోట చిన్నగాగెంజి మరకలా కనిపించింది ఏమిటాఅని లంగా మొత్తం పరీక్షగాచూశాను ఇంకారెండుమూడు చోట్లఅలానే ఉం
ది నిన్న చాకలిగెంజి పెట్టి ఉతికి ఉంటుంది అదిసరిగా ఆరలేదు అనుకున్నను మళ్ళిఒకసారి చూశానుఅందులో ఒకటి అమ్మ ఈలగా కట్టుకుంటే సరిగ్గా అమ్మ మదన మందిరంఉండే ప్లేసులో ఉందిదానిని అలాచూసేసరిలి నా ఆలోచన మారిందిఇది గంజి కాదా?? నాకుకారుతున్నటు అమ్మకి కూడా మదనగ్రుహలోనుండి వచ్చిన రసమా?? అనుకున్నాను ఆ అలోచన రాగానేనా మన్సంతా అదోలా ఐపోయిందిఅదేమిటోతెలుసుకోవాలన్న కుతూహల ఇంకా ఇంకా

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Telugu Sex Stories © 2017 Frontier Theme