Telugu Sex Stories

Telugu Boothu Kathalu|Telugu Sex Kathalu

కబడ్డీ రసపట్టు మ్యాచ్ సెల్వన్ , అశోక్ , రమేష్ v /s స్వేత ,సుందూ, దీప్తీ EPISODE 5

Telugu Sex Kathalu

Telugu Sex Stories నా చేతికందకుండా జాగ్రత్తగా వెనక్కి జరుగుతూ పోయారు .దీప్తీ , స్వాతీ లు , నే వాళ్ల ఫీల్డు లోలోపలికొస్తూంటే!.
.సర్లే!, వీళ్లు దాడికొచ్చినపుడు చూసుకుందాం!. అనుకుని, వాళ్లవైపే చూస్తూ వెనకడుగులేస్తూంటే , ఉన్నట్లుండి స్వాతి నా వైపు డైవ్ చేసింది , తొడట్టు కుందామనుకుంటా
MyHotMasala.కాస్త చురుగ్గా కదిల్తే ,ఆ పిల్లని అవుట్ చేసి , తప్పించుకోవచ్చని తెలిసినా ,ఓ చిలిపి ఊహ మనస్సులో మెదల్డంతో, కూతాపకుండానే ఓ రెండడుగులు స్వాతి వైపేశాను , చేతులు ముందుకి జాపుతూ.
.అనుకున్నట్లుగానే నా చేతుల్లోకొచ్చి పడిందాపిల్ల.ఎలా పడిందనుకున్నారూ! ,తామర తూడుల్లాంటి తన రెండు చేతుల్నీ నా మెడకి చుట్టేస్తూ , బింకమైన తన గుబ్బల్ని నా ఛాతీకొత్తేస్తూ , ఇమిడికగా ఉన్న తన చిన్నపాటి మొత్తని నా బలమైన మొత్తకి .డీ.కొట్టేస్తూ , తన పల్చటి తొడల్తో తాటి మానుల్లాంటి నా తొడల్ని ఫటాల్మని అతుక్కుపోతూ.
.ఆ తాకిడికి తట్టుకుని నిలబడ్లేక వెలకిలా టర్ఫ్ మీదడిపోయాను , ఆ పిల్లతో సహా!. ఆ పాటుకి ఓ పావుక్షణం పైకి రిబౌండౌతూన్న ఆ కుర్రపిల్లని , మళ్ళీ నా ఒంటికతుక్కుపోయేలా అదుముకున్నాను. మైకంగా కళ్ళు మూసేసుకుని , నా ఛాతీమీద తలవాల్చేసింది.
.ఇంతలో నేలకి దగ్గరగా ఉన్న నా చెవులకి , గబగబా వస్తూన్న అడుగుల చప్పుడు వినిపించడంతో కూతాపకుండానే అటు వైపు తల తిప్పాను.నన్ను పట్టేసుకుందామని దీప్తి పరిగెత్తుకొస్తూంది మా వైపు.
.చటుక్కున మధ్య లైన్ వైపు తలతిప్పాను. రెండు బారలదూరంలో ఉందది.
వెంటనే స్వాతి పల్చటి వీపు చుట్టూ ఓ చేయీ , బింకంగా , పొంకంగా ఉన్న దాని పిరుదులచుట్టూ మరో చేయీ పెనవేసి , కబడ్డీ.కబడ్డీ .అంటూనే , ఆ పిల్లతో సహా, చకచకా ఓ రెండు పొర్లిగింతలు పెట్టాను. ఇంకేముందీ!.మధ్య లైన్ మీదున్నాం ఇద్దరం.నేను కిందా , అది పైనా.
. ఆపిల్ల పిఱ్ఱల్నట్టుకున్న చేతిని కూడా వీపు మీదికి తీసుకొచ్చి , కౌగిలినింకాస్త బిగించి మరో పొర్లిగింత పెట్టి , పట్టు సడలించకుండానే మో చేతుల మీద పైకి లేచి , ఆ పిల్ల కళ్లల్లోకి చూశాను ,విజయ గర్వంతో.
..విదలండి సర్!. న.లి.గి.పోతున్నానూ!. అంటూ మత్తైన స్వరంతో సన్నగా గొణిగింది స్వాతి.
.ఏవిటా నలిగిపోయేవీ!?.అనుకుంటూ కిందికి చూశాను. నా అరచేతులకి నిండుగా, పొంకంగా, బింకంగా ఉన్నాయి. ఆ పిల్ల గుబ్బలు. కుడి దాంట్లో .అబ్బ!. ఇం..త. పె.ద్ద.వాట్ని.ఎలా మోస్తుందో . ఈ పల్చటి వీపు!.అనుకుంటూ .వా.ట్ని .కసిగా.పిసు..కుతూనే , మొత్తనాడించాను.గెంటే స్టైల్లో!.
.అఁ.మ్మ్ఁ.!.అన్న సన్నటి మూల్గుతో బాటు… ఎక్కడో .టప్.టప్. విడిపోతూన్న కుట్ల చప్పుడు.
దాంతో ఒళ్లంతా కదిలిపోయేలా వణికి , ఒక్క ఊపులో నన్ను పక్కకి దొర్లించి , చటుక్కున లేచి , కుట్లు పిగిలిన బ్రాసియర్ ని రెండు చేతుల్తోనూ పట్టుకుని.లేడి పిల్లలా ,మా ఆవిడ వైపు పరిగెత్తుతూన్న స్వాతి వైపు చూశాను.దాని పల్చటి పాంటీమీదో తడి మరక!
.నాదా .ఆ. తడీ!?. అనుకుంటూ . నా .దా.న్ని.తడుముకున్నాను. వేళ్ళు కాలేంత వేడిగా ఉన్నా, పొడిగానే ఉందది.
.అంటే. ఒక్క ఊపు.తోనే పిల్లదాన్ని .కార్పిం.చేశా.నన్నమాట!. అని గర్వంగా ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటూ పైకి లేస్తూంటే , నన్ను నవిలేశేలా చూస్తూంది మా ఆవిడ.
తల మరోవైపు తిప్పి ఆ చూపుల్నుంచి తప్పించుకుని , నా పొజిషన్ కి వెళ్ళాను.పి- ఫ్రంట్ అండర్వేర్లోంచి బైటికి పొడుచుకు రాబోతూన్న. నా .దా.న్ని.లోపలికి తోసుకుంటూ.
.మగ.మొలల్ని.భయంభయంగా చూస్తూ, ఓ మూల నిలబడున్న దీప్తిని దాడికెళ్లమన్నట్లుగా చెయ్యూపాడు పీటర్. విజిల్ ఊదుతూ.
బైల్దేరబోతూన్న దీప్తి దగ్గరకి, అ.ది.రి.పడుతూన్న స్థనాల్తో పరిగెత్తుకొచ్చి , దాని చెవిలో ఏదో గొణిగి పక్కకి తప్పుకుంది మా ఆవిడ. పెదాలమీద కొంటెగా మెరుస్తూన్న చిరునవ్వుతో వస్తూన్న దీప్తిని , లోపలికి రానిమ్మన్నట్లు సైగ చేస్తూ వెనక్కి తగ్గాను. కాసేపు నాముందర .చిన్న చిన్న గంతులేసి , ఆ పైన వెనక్కెళ్ళిపోతూన్నట్లుగా కదిలిందే!.
సడెన్ గా వెనక్కి తిరిగి , మెరుపులా తన కుడికాల్ని సెల్వన్ గాడి వైపు విసిరింది .ఎక్కడో సన్నగా .ప.ర్ర్. మన్న చప్పుడు.
చటుక్కున మద్యలైన్ దాటింది దీప్తి. .కందిన బుగ్గల్తో వాడ్నిఔట్ చేశానన్నట్లుగా వేల్తో చూపిస్తూ.
.తనెవ్వర్నీ ముట్టుకోలేదని బిగ్గరగా అరుస్తూ పీటర్ వైపు పరిగెత్తాను.అశోక్ , సెల్వన్ లని వెనకాతలే రమ్మన్నట్లుగా సైగ చేస్తూ.
నేను పీటర్ దగ్గరకెళ్ళి.దీప్తి మమ్మల్నెవ్వరినీ ముట్టుకోలే!. అడగండి కావలిస్తే!.అంటూ వెనక్కి తిరిగిచూద్దునుకదా!.అశోక్ ఒక్కడే ఉన్నాడు .
.సెల్వన్ ఏడి అశోక్?. అంటూ వెనక్కితిరుగుదునుకదా!.రెండరచేతుల్నీ మొలముందెట్టుకుని దూరంగా వెళ్లిపోతూన్న సెల్వన్ కనిపించాడు.
.ఏమైంది సెల్వన్!.అంటూ వాడి దగ్గరకెళ్ళబోతూన్న నన్నాపి.
. ఆపిల్ల బొటకన వేలిగోరు . వాడి.దా.న్ని.మెత్తగా గీరిందిలే!.నే చూశా!. అని నా చెవిలో గుసగుసలాడి , మా ఆవిడకి సైగ చేశాడు.ఫీల్డులోకెళ్ళమన్నట్లు. వెంటనే ఆపిల్లకి హై ఫైవ్ కొడ్తూ , మా ఆవిడ ప్రవేశం.
.ఇదా తను బోధించిన సిగ్గుమాలిన ట్రిక్కూ!.అనుకుంటూ .దాడికి నే వెళ్తా!. అంటూండగానే అశోక్ గాడు లైన్ దాటాడు కబడ్డీ.కబడ్డీ.అంటూ.
.ఈ సారి ఒళ్లు దగ్గరెట్టుకుని ఆడుతున్నాడు వీడు. అనుకున్నాను.అవసరం లేకపోయినా ముందుకొంగిన .ఆడాళ్ళ గుబ్బల లోయల్ని కాకుండా వాళ్ల చూపుల్నీ , కదలికల్నీ గమనిస్తూంన్నందుకు.
.ఇంతలో వాడో ట్రిక్ ప్లే చేశాడు. చూపు మా ఆవిడ మీదే నిలిపినట్లు నటించాడు. దాంతో వీడ్ని తేలిగ్గా పట్టుకోవచ్చనుకుని , దీప్తి నెమ్మదిగా ముందరికి జరిగడం మొదలెట్టింది. ఆపిల్లని దగ్గరకి రానిచ్చి, ఉన్నట్లుండి చెయ్యి విసిరాడు. అనుకోలేదేమో , అలా జరుగుతుందని!.ఆఖరు క్షణంలో ఒళ్లు వెనక్కి విరుచుకుని తప్పించుకోడానికి ప్రయత్నించింది..కానీ అప్పటికే ఆలస్యం ఐపోయింది.. అశోక్ చేతి వేళ్ళు దాని గుబ్బల్ని .ఫెడేల్. మని తాకాయి.
.ఎఱ్ఱబడ్డ మొహంతో దీప్తి రొమ్ముల్ని రుద్దుకుంటూంటే ,ఆ అమ్మాయిని అవుట్ చేసినట్లుగా చూపుడువేలాడిస్తూ వాడు వెనకడుగేయడం మొదలెట్టాడు.
ఆ తరవాత ఓ రెండు పన్లు జరిగిపోయాయి చకచకా.
ఒకటి. వెంటనే తేరుకున్న దీప్తి చటుక్కున ముందుకి డైవ్ చేసి చేతికందిన వాడి మడమని లాగింది.దాంతో అశోక్ వెలకిలా పడిపోయినా ,వెంటనే వెనక్కి జరిగి , లేవబోయాడు.
రెండు.వాడ్నాపడాని మీదడిపోయింది మా ఆవిడ.తన బరువంతా వాడిమీద మోపేస్తూ.
ఆ క్షణంలో పాదరసంలా పనిచేసిందేమో!.ఎదవగాడి బుర్ర!.నే స్వాతిమీద ప్రయోగించిన ట్రిక్కుని తన మీదడిపోయిన మా ఆవిడ మీద ఉపయోగించేశాడు!.వాళ్లనాపడానికి పరిగెత్తుకొస్తూన్న దీప్తికందకుండా.
..మరుక్షణం వాడూ , మా ఆవిడా నా కాళ్లదగ్గరున్నారు!.
.వాళ్లంత స్పీడుగా .మూ.డు. జోడుపొర్లిగింతలు పెట్టినప్పటికీ ,
మా ఆవిడ వాడిమీదడినపుడు.దాని పూర్ణకుంభాలు.వాడి ఛాతీ కి మెత్తగా నొక్కుకుపోడం.మా ఆవిడ్ని కౌగలించేసుకుని మొదటి పొర్లిగింత పెట్టీస్తూంటే అవి అప్పచ్చుల్లా అణిగిపోడం.
.అ.ది. పూర్తైందో లేదో!. అణిచివేతకి ప్రతీకారంగా మా ఆవిడ గుబ్బలు వాడి ఛాతీని పైకి తోసీడం….అలాగే రెండోదీ..ఆ పైన మూడోదీ. నా కళ్లకి మళ్ళీ స్లో మోషన్ లో కనిపించీశాయి.
. వడ్డీగా ఓ అర ,. పొర్లిగింత ఎక్కువ పెట్టాడేమో వాడు!.కింద మా ఆవిడా!.మీద.తనని భుజాల్నుంచి పిర్రల్దాకా తాపడమైపోయున్న వాడూ దర్శనం!..
.నాల్గో గేమ్ మా పరమైనందుకు సంతోషించాలో.అశోక్ గాడికింద . మా ఆవిడ .అ.లా.నలి.గి.నందుకు ఏడవాలో తేల్చుకోలేని పరిస్థితి!.
.ఎలాగో మనస్సునదుపు చేసుకుని . లే అశోక్!. అంటూ వాడ్ని మాటల్తో అదిలిస్తూ మరోపక్కకి చూపు తిప్పాను.
.. సారీ సర్!.అంటూ మా ఆవిడ మీంచి లేవబోతున్నవాడే!. ఎందుకో!.మళ్ళీ తన మీదడిపోయాడు.ఇంకాస్త ఫోర్సుగా.
. అమ్మ్ఁ.మ్మఁ. నె.మ్మ.దీ!.అంటూన్న మా’ ఆవిడ సన్నాయి నొక్కు వినేసరికి చిర్రెత్తి .నాటకాలాపి లేవరా ఎదవా!.అంటూ వాడి నడుముచ్చుకుని పైకి లాగా!
.ఇంతలో నీరెండలో .ఏ.వో. తళుక్కున మెరవడం. వాడి నడుం నా చేతుల్లోంచి .జ.ర్రు. మని జారిపోడం.అఁ. మే.మ్!. అంటూ మరోసారి మా ఆవిడ కి తాపడమైపోడం .క్షణాలమీద జరిగిపోయాయి.
.ఏంటా ఆ మెరిసినవీ!?.అనుకుంటూ కిందికి చూద్దునుకదా!.మడమల్తో వాడి పిర్రల్ని తన మొత్తకదుముకుంటూన్న మా ఆవిడ మట్టెలు.
.చటుక్కున ముందుకొంగి . అశోక్ గాడి నడుం ని మా ఆవిడ .ఊరు బంధం ( థై .లాక్) . విడదీయ గానే.వాడు స్ప్రింగులా పైకి లేచి , దగ్గర్లో ఉన్న ఓ చెట్టు చాటుకి పరిగెత్తాడు.
.ఛీ!.పబ్లిగ్గా ఇలా చేయడానికి సిగ్గులేదూ!. కసిరాను.లేవడానికి మా ఆవిడకి చెయ్యందిస్తూ..
.. చాటున చేస్తే పర్లేదా!?. అని నిర్లక్ష్యంగా అంటూ నా చెయ్యందుకుని టర్ఫ్ మీదనుండి లేచింది మా ఆవిడ..తడిబారిన తన అండర్వేర్ ముందు భాగాన్ని మరో అరచేత్తో తుడుచుకుంటూ.
. అప్పుడే .ఐ.పో.యింది. సిగ్గు మాలిన .లంజకి. అని లోలోపలే అనుకుంటూ పళ్ళు పిండుకున్నాను.
నా మనస్సుని చదివేసిందానిలా. .ఐ.పో.యింది.నాక్కాదు.ఆ కుఱ్ఱగాడికి!.అనేసి , సెక్సీగా పిర్రలూపుకుంటూ సైడ్ లైన్ బైటికి నడుస్తూన్న మా ఆవిడకి మనస్సు లోనే మరో .ఛీ!. కొట్టి.అశోక్ గాడికోసం వెతికాను..

loading…

Telugu Sex Stories2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Telugu Sex Stories © 2017 Frontier Theme