Telugu Sex Stories

Telugu Boothu Kathalu|Telugu Sex Kathalu

కొడుకు కోసం PART 3

రఘు లేచేటప్పటికి 7 గంటలు దాటి పోయింది. అతను నిద్ర లెచేటప్పటికే తండ్రి వచ్చి ఉన్నాడు. అత్ను లేచి వెళ్ళీ ఫ్రెష్ అప్ అయి వచ్చాక సుమై అతనికి టిఫ్ఫిన్ పెట్టింది. గత రాత్రి తమమధ్య ఏఈ జరగలేదన్నట్లు ఉండతానికి సుమతి ప్రయత్నించింది.ర్ఘుకి మాత్రం త్ల్లికి ఎదురు పడటానికి కొంచెం ఇబ్బందిపడ్డాడు. కానీ తల్ల్లిని చూడగానే అతని కి ఆ ఫీలింగ్పోయింది.లేత వంకాయ రంగు కాటన్ శారీలో తొనకని నిండు కుండలా ఉన్న తల్లిని చూడగానే అతనికి అనిపించిన తొలి భావన ఈ అందమైన శరీరాన్నేకదా తాను రాత్రి అనుహవించింది అని. దానితో అతనికి మనస్సూంతరాళంలో ఎక్కడో తెలియని సంతృప్తి మెరుపులా మెరిసి మాయమైంది. టిఫ్ఫిన్ వడ్డిస్తున్నప్పుడు తల్లి పిట చెంగు చాటు నుంచి కనబడిన ఎద ఉన్నతులు చూశాక అతనిలో ఉన్న కొద్దిపాటి అపరాధభావన కూడా తొలిగిపోయింది. అటువంటి అందాన్ని అనుభవించకపోతే భాధపడాలి కానీ అనుభవించినందుకు కాదు అని అతనికి అనిపించింది.ఇంతలో అతను తండ్రితో అన్నడు ‘నాన్నా మీరుఇన్నాల్లూ నా చదువుల్కొసం ఎంత కష్ట్పడ్డారో నాకు తెలియనిది కాదు. నెను గత 4 నెల్లుగా సంపాదించిన శలరీ ఏమీ ఖర్చుపెట్టలేదు, ఇంకా కొంత లోన్ కూడా తీసూన్నను, ముదు మన అప్పులు తీర్చేస్తే బగుంటుందనుకుంటున్నానూ అని అన్నాడు. సుధాక్ర్ మొహంలొ చిరున్వ్వు విచ్చుకుంది. భార్య వైపు తిరిగి చూశావ నీ కొడుకు ఎంత పెద్దవాడయ్యాడో, నేను నా జీవిత కాలంలో తీర్చ్లెని అప్పులు తను ఒక్క రోజులో తీర్చేస్తానంటున్నాడు.” న్నాడు. శుమతిఒక చిరు నవ్వు నవ్వి ఊరుకుంది. రఘు మాత్రం నాన్న గారూ,, ఇది మీ జీవిత కలంలో తీర్చలేని అప్పు కాదు అది తీర్చటానికి ఇంకా మెరుగైన జీవితం కోసం మీరు మీ జీవితకాలాన్ని ధారపోసి నన్ను తీర్చిదిద్దారు, ఇప్పుడు మీ శ్రమ ఫైంచల్సిన రోజూ అన్నాడు. సుధాకర్ కొడుకు వినమ్రతకు ఆస్చర్యపోతూ అంగీకారసూచకంగా తలౌఅపాదు.తరువత ఓ గంట పాటు ర్సుధాకర్ నడుము వల్చాడు. అతను తొందర్గా నిద్ర్లోకి జారుకున్నాడు. రఘు మాత్రం దగ్గరాలో ఉన్న టౌన్ కి వెళ్ళీ ఎటిఎం నుంచి మనీ డ్ర చేసుకుఇవచాడు. అతను రాగనే తండ్రిని నిద్రలేపాడు. బద్దకంగా వళ్ళు ఇరుచుకున్న సుధక్ర్ కొద్దిసేపటిలోనే లేచి ఫ్రెష్ అయ్యాడు. సుధాకర్ బ్యలుదేరే ముందు సుమతిని కూడా తాతో ర్మ్మన్నాడు. సుమతిఎందుకు అనీడగకుండాభర్త వెంబడి బయలుదెరింది. రఘు ఒక్కడే ఇంటో ఉండిపోయాడు. రఘు ఇల్లంతా కలయదిరిగాడు. అత్ను చాలా సంవత్సరాల తరువాత ఇంటికి వచ్చాడు. అది అతని ఇల్లు అతని బాలయమంతాక్కడేగడిచింది. అతను చిన్నప్పటి జ్ణాపకాలను నెమరు వేసుకుంటూఅ ఇల్లంత తిరుగుతూ గడిపేశాడు. రాధాక్రిష్న గారి ఇంట్లో సుధకర్ దంపతులని ఆదరంగా పలకరించారు. సుధాకర్ తను వ్చ్చిన పని చెప్పి డబ్బు చేతిలోపెడుతూ ఉంటే రాధాక్రిష్న తీసుకోవటానికి ఒప్పుఓలేదు. పైగా ‘ నేనే మీకు ఎంతో ౠణపడి ఉన్నానూ అన్నాడు. కానీ సుధాకర్ బలవంతంగా ఆయన చేతిలో డబ్బులు ఉంచాడు. రాధాక్రిష్ణ వడ్డీ తిరిగి ఇచ్చేశాడు. పైగా రాధాక్రిష్ణ గారి భార్య సుమతికి పటూచీర జాకెట్టు పెట్టింది. సుధకర్కి సన్నటి అంచుగల ధొవతి పెట్టారు.ఆ డబ్బులు తిరిగీవ్వటంతో తమ మధ్యన ఉన్న మౌఖిక ఒప్పందం రద్దైందని నోటితో చెప్పలేదు సుధాకర్, అతని భావం గ్రహంచిన రధాక్రిష్ణ నోటితో ఏమీ అనకపోయినా ఇక మీదట తాను దూరంగా ఉండాలన్న విషయం నిశ్శబ్దంగా అంగీకరిచాడు. వారిని సాగనంపటానికి గేట్ వరకు వచ్చిన రాధాక్రిష్ణ లోగొంతుకతో సుధకర్తో అన్నాడు. ‘ఎపుడైనాఎదైన అవస్రమొస్తే అడగటానికి సంశయించకండి…. ..ఈ సారి నేను ఏమీఆసించనూసుధకర్ మోములో ఒక సంతోషపు భావన వీచింది వెళ్ళి రా తల్లీ అంటూ ఆయన సుమతి తో అన్నాడు. రాధాక్రిష్న గారి భార్య మాత్రం సుమతితో నీకు ఎప్ప్డు ఏ అవసరమొచ్చీఅ మొహమాటపడకుండా అడుగు తల్లీ…అయన నికు తండ్రి లాంటి వారు ఎప్పుడూ దేనీఇ అభిమానపడవద్దు అని చెప్పింది. సుమతి అలాగే పిన్నిగారూఅంటూ రాధాక్రిష్న గారి వైపు చూసి వెళ్ళొస్త్తమన్నట్లుగా తల పంకించింది. ఆయన సుమతి కళ్ళలోకి నేరుగా చూడలేక తలపక్కకి తిప్పుకున్నాడు.

ఆ దంపతులు ఇంటికి వచ్చేటప్పతికి ర్ఘు తన చిన్ననాటి ఫొటోలను చూస్తూ ఉన్నాడు. గుమ్మంలోనే నిలబడినర్సుధాకర్ కొడుకుని చూస్తూ అలా ఉండిపోయాడు. వీడు అప్పు మాత్రమే తీర్చననుకుంతున్నాడు… నిజనికి తన తల్లిని ఒక పరాయి మగవాడి కాంక్షాహస్తాల నుంచి విడిపించాడన్న విషయం వీడికి తెలీదు” అని మనస్సులో అనుక్కున్నాడు. కొడుకుని తదేకంగా చూస్తున్న భర్తతో ఎమిటలా చూస్తున్నరు అని అడిగింది సుమతి. వీడు నిజంగా పెద్దవాడయ్యడు…చూడు నా అంత ఎత్తు ఉన్నాడూ అన్నాడు సుధాకర్ సూతి చల్లగా చిరునవ్వులు చిందించింది. బిడ్డ ఎంత ఎదిగాడన్నది తండ్రికన్నముందు తల్లికే తెలుస్తుంది, కడుపులో ఉన్నప్పటి నుంచి పెరిగిపెద్దయ్యి వృద్దాప్యంలోకి వచ్చేదాకా కూడా.రఘు ఎంత పెద్దవాడయ్యడనేది గత రాత్రే సుమతికి అర్ధమైంది హుక్సు తెగిపోయి దండెం మీదా వేలాడుతున్న తన బ్లౌజు సాక్షిగా. తన మనస్సులో ఈ అలోచన రాగానే సుమతి నిశ్సబ్దంగా అక్కడ నుంచి వెల్లిపోయింది. అయితే చిత్రంగా ఆమె మనస్సులో కోపం లేదు. అలాగని కొడుకు మీద్ద ప్రేమ పొంగిపోవట్లేదు ఆ సమయంలో…. పక్క గదిలోకి వెళ్ళిన సుమతికి ఇనుపపెట్టె తెరిచి అందులో ఉన్న కాగితాలు చెల్లచెదురుగా ఉండతం కనిపించింది. ఆమె కొంచెం ఆందోళనగా వెనక్కి వచ్చి ఇనప్పెట్టె త్రిచి ఉంది..అంటు అర్ధొక్తిగా భర్త వైపు కొడుకు వైపు చూసిది. ఇంతలో రఘు అన్నాడు, నేనె తీసాను బ్యాంకు లోను పేపర్ల కోసం, మీరు రాధాక్రిష్ణ గారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు నేను బ్యాకుకు వెళ్ళి మనం కట్టాల్సిన లోను కట్టేశాను. అంటూ తమ భూముల తాలూకూ రెగిస్త్రతిఒన్ పఏపర్లు తండ్రి చేతికి ఇచ్చాడు. సుధాకర్ గర్వంగా కొడుకు వైపు చూశాడు. సుమతికి కొదూ మీద తెలియని మమకారమేదో ఆమెను పట్ట్టి ఊపేసింది. ఆమెకు రా సమయలో రాత్రి జరిగినవేవీ గుర్తుకురాలేదు. ప్రేమగా కొడుకు వంక చూసింది. రఘు తలి కళ్ళల్లో అనురాగాన్ని గమనించాడు చల్లగా, అమాయకంగా, వన్నెలలగ నవ్వాడు. తడ్రీ కొడుకులు మాతలలో పడ్డారు.ఇంతలో సుమతి చ్కాఫీ కప్పులతో అక్కడికి వచ్చింది. ముగ్గురూ ఎదురెదురుగా కూర్చొని కఫీతాగుతూ ముచ్చటించుకోసాగారు. రఘు తమ కొత్త జాబ్ గురించి అతని బాస్ గురించి జోకులు చెప్తూ ఉంటే సుమతి సుధాకర్ ఇద్దరు గలగలా నవ్వసాగారు. అయితే పండు వెన్నెల కురిసీట్లు, సన్నజాజి విచ్చుకున్నట్లు, మరువం గుబాళించినట్లు నవ్వుతూ తుళ్ళూతున్న తల్లి ముఖం నుంచి ఎందుకో ఒక్క అర్ క్షణం రఘ్ చుపులు కిందికి జారి ఆమె నవ్వి నప్పుడల్లా భారంగా కదులుతున్న ఆమె ఎదను దాచిన పైట మీదవాలాయి. అదీరక్షణమే కానీ సుమతి దృష్టినుంచి మాత్రం అది దాటిపోలేదు. తన చూపులు తల్లి గమనించిందని గ్ర్హించిరఘ్ వెంటనే తల తిప్పుకున్నాడు. కానీఎందుకో కొడుకు చూపులు ఇప్పుడు సుమతిని అంతగా భాద పెట్టలెదు. అతను యధాలాపంగా ఏమీ చూడలేదని సుమతికి తెలుసు. గత రాత్రి పొందిన ఏమధురా స్మృతినొ వెతుక్కోవాతానికి అతని చూపులు అక్కడ వాలాయి. అయినా కానీ సుమతి ఎందుకో ఇబందిగా మాత్రం ఫీల్ అవ్వఏదు. అది ఎందుకో ఆమెకే అర్ధం కాలేదు. బౌశా ఉదయం నుంచి రఘు ఇంతి వవహారాల్లో తీసుకుమంటున్న చొరవ అందుకు కారనమా. ఏమో స్త్రీ మనస్సు ఎంతో లోతైనది అది ఎవరికీ ఒకపట్టాన అంతు బట్టదు.కొంత సేపతికి ఇద్దరినీ భజనాలకి పిలిచింది సుమత్తి. ముగ్గురూ కబుర్లు చెప్పుక్కుంటూ నవ్వుతూ తుళ్ళూతూ భొజన్మ్ చేయసాగారు. ఆ ఇంటిలో చాలా రొజులకి సంతోషం వెల్లివిరిసింది. భొజనం వడ్డించి వెనక్కి తిరిగిన తల్లిని చూస్తూ మొద్టిసారిగా రఘు తాను రాత్రి చెసిన పనికి గర్వంగా ఫీల్ అయ్యాడు. అవును ఎస్ షి డిసర్వ్స్ ఇట్ అని మనస్సులోఅనుకున్నడు. ఎంతో నిండిన విలువైన అందం, దేవునీపురూప సృష్టి ఒకా రాత్రి అనుభవించక్పోయినా వృహా అయినత్లే కదా అనుకున్నాడు. ముందు అపరాధ భావన తరువాత తప్పేమీ కాద్లె అని ఫీలింగ్ ఇప్పుడు గర్వపడతం …రాత్రి జరిగిన సంఘటన గురించి రఘు మనోఫలకం మీద రంగులు వేగంగా మారుతునాయి. సుమతి ఇదంతా పట్టించుఓకుండా తన పనిఓ తాను ఉన్నది. భొజనాలయ్యక సుధాకర్ నిద్రపొయాదు. రఘు ముందు అదిలో ఒక్కదే కూర్చుని ఉన్నాదు. సుమై వెళ్ళీ అతని పక్కన కూర్చుంది. ఇద్దరి మధ్యన తాకలేనంత దూరం ఉంది.ప్రేమగా కొడుకు వక చూస్తూ, ఆ వ్యవసాయ భూమి నాన్నగారు కష్టార్జితంతో సంపాదించింది. తాతగారు అయనకి ఒక్క చిల్లిగవ్వ ఇవ్వలేదు, నన్న్ను ప్రెమించటం మీ తాతగారికి ఇష్టం లేదు ఆయన పెద్దారికం గుర్తించలేదని మీ నానగారిని ఇంట్లోనుంచి పంపేశారు. కానీ ప్రేమించి చెసుకున్న నన్ను కష్టపెట్ట కూడదని మీ నాన్నగారు చాలా కష్త పడ్డారు, ముందు నాకోసం నువ్వు పుట్టాక మా ప్రేమ ఫలమైన నీకోసం, ఇవ్వల నువ్వు ఆ భూమి తాలూకూ కాగితాలు తెచి చెతిలొ పెట్టినప్పుడు ఆయన కళ్ళల్లో మేము ప్రెమించుకున్నప్పటి మెరుపు చూశాను.’ ఆమె థాంక్స్ అని అనలేదు. కానీ ఆ భావన ఏదో రఘు హృదయాన్ని తాకింది. రఘు ఏమీ మాట్లాడ్కుండా తల్లి దగ్గరకి వచ్చి ఆమెవడిలొ తలపెట్టుకుని పడుకున్నాడు. సుమతి కొడుకు త్ల నిమిరింది. ఒక తీయటి ముద్దునూతని నుదిటిపైన పెట్టింది. అది తీయనైన మాతృప్రేమ కలిసిన్ ముద్దు. రఘు తన్మయత్వంతో కళ్ళు మూసుకున్నాడు. అతంకి తల్లిలోని శృంగార పార్స్వం అప్పుడు కించిత్ అయినా గుర్తుకురాలేదు. ప్రేమించే అమ్మే అతని కల్లకి సాక్షాత్కరించింది. అలా పడుకున్న రఘు ఎత సేపు తల్లి వడిలో నిద్రపోయాడొ త్లీదు. ఆమె అతడిని లెపలెదు అతనికి మాగన్న్నుగా పట్టిన నిద్ర తొలిగిలెచెటప్పటికి సుమతి అతనిని వళ్ళో ఉంచుకునే గోడకి చేరబడి కళ్ళూ ఊసుకున్ని ఉంది. ఆమె వళ్ళో తల ఉంచి క్ళ్ళీఉ తెరిచిన రఘుకి కళ్ళు విపగానే వెనుకకి వాలి ఉండటం వలన మరింత బగ పైకి పొడుచుకు వచ్చి ఉన్న తల్లి ఎద సంపద కనిపించింది. అత్ను ల్ చూస్తూ ఉండిపోయాడు. కొడుకుకి మెలుకువ్ రావతతో సుంతి కళ్ళు తెరిచి ముదుకు వంగి కొడుకు కల్లలోకి చూస్తూ ప్రేమగా నవ్వింది. అతని తలను నిమ్రింది. రఘు లేచి కూర్చున్నాడు.ఏర బాగ నిద్రపట్టిందా.. ఉమ్మ్మ్ అవును… నువ్వ్వ్ చిన్నప్పటి నుంచీ అంతే మట్లాడుతూ మాట్లాఉతూనే నిద్రపొతావు, నీతూ నకు అలాగె కాలక్షేపం….’అంతూ సుమతి ఏదొ చెప్పూకుపోతొంది….. కానీ రఘు అలోచ్నలు ఎక్కడో ఉన్నయి అందుకు తగ్గట్లుగా అతని చూపుల్ తల్లి ఎద్సంపద మీద, ఆమె బిగుతైన బ్లుజ్ లోంచి కనబడుతున్న జబ్బల బిగువు మీద తారట్లాడుతున్నాయి. మాత్ట్లాడ్తూ మాట్లాడుతూ కొడుకు చూపులు ఎక్కడ్ గుచ్చుకుంటున్నాయో గమంచిన సుమతి కొంచెం ఇబ్బందిగా కదిలి తన పైట చెంగును స్ర్ధుకుంది. దాంతో రఘు తన చూపూ దిశ మార్చి మళ్ళీ తల్లి చెప్పెద్ని మీద దృష్టి పెట్తాడు. సుమతి తన మాటలు కొనసాగించింది. కానీ కొద్దిసేపత్లోనె రఘుచూపులు అందాల అన్వేషనలో పడ్డాయి. సూతి మధ్యలో ఒక్ పొడి దగ్ దగ్గి అతని పర్ధ్యనం తప్పించిది. కానీ మళ్ళీ కొద్దిసేపటికే అతని చుపులు ఆమె సౌందర్యానికి దాసోమనసాగాయి. అదిగమనంచిన సుమతి కొద్దిసేఉమౌనం వహించి చివరకి నాకు వంట గదిల్పనుంది మనం తర్వాతమాత్లాడుకుందాం అని లేచింది. నిజానికి ఉదయమ్నుంచి కొడుకు ఇమి పనులలో తీసుకుంటున్న శ్ర్ద్దకి సుమతిరాత్రి జరిగిన విషయం మరుగునపడి పొయింది. అది ఒక క్షణికావేశంలో జరిగిన అనుకోని సంఘటనగా ఆమె భావించింది. అది క్షనికావేశంలొ అంకొకుండా జ్రిగిన సంఘతనే కనీ అది ఇచ్చిన్ అనుభుతి మాత్రం అలా నిలిచి ఉంటుందనేది ఆమె గుర్తించలేదు. సుమతి వంతగది వరకు వెళ్ళి కొద్దిగా తలతిప్పివెఉకకి చూసింది. రహు చూపులు అప్ప్డు ఆమె గుండ్రని , లయబద్దంగా కదులుతున్న ఆమె పిరుదులని తడుముతున్నాయి. సుమతిచటుక్కున వంటగదిలోకి వెళ్ళీపోయింది.తలివెళ్ళీన్ వైపే అలా చూస్తూ ర్ఘు కంత్సేపటి తరువాత బయట నుంచే ‘అమా నేను అలా తౌన్ కి వెల్లి వస్తానూ అన్నాదు. సుమతి ఉమ్మ్మ్మ్ సరె లస్త్ బుస్ 8 గంతల్కె చూసుకుని తొందరగా వచ్చెయ్యి అంది. ————– సాయంత్రం 6 గంతల కల్లా రఘుఇంతికి తిరిగి వచ్చాడు. వస్తు వస్తూ తినటానికి ఏవో స్వీట్లు హాత్లు కూడా తెచ్చాడు. కొడుకు చేతిలో ప్యకెత్లు చూసి ‘మీ అమ్మ ఎక్కడ కష్టప్డిఓతుందో అని చలా తెచ్చినట్లు ఉన్నవ్’ అని పరిహాసమాడాడు సుధాకర్, రఘు నవ్వుతూ ఇంట్లోకి వెల్లాడు. ఆ రోజు రాత్రి తన డ్యుటీకి వెళ్ళటానికి ముందు సూతి ద్గ్గరకి వ్చ్చాడు సుధాకర్. కిటికీలోనుంచి లోపల్కి వచ్చిన సన్నజాజి తీగను సరి చేసున్న సుమతి భర్త రాకని గమనించలేదు. సన్నజాజి పూల పరిమలంలో తడిసిన సుమతి లేత క్రీం కలర్ సరీలో విమైన ఆకర్షనతో ఉంది. మాట్లాడదమని వచ్చిన సుధాకర్ ఆమె న్ వెనుకౌంచి ంత్తగా వాటేసుకున్నాడు. అనుకొని భర్త స్పర్సకు ఉలిక్కిపడినా అంతలోనే తేరుకుని ‘స్రీవారికి ద్యూటీ తైం కాలేదా” అని అడిగింది సూతి అందమైన చిరునవ్వుతో. ‘అయింది కానీ శ్రీమతిగారికి ఒకచిన్న బహుమతి ఇచ్చివెళదామని వచ్చానూ అన్నాడు సుధకర్. అలా అమంటూనే భార్యకి రెండువైపుల ఆమె బాహుమూలాల గుండ తన చేతుపోనించి ఆమె రండుచేతుల మణికట్టూని ఒడిసిపుకున్నాడు. “ఎన్నో రోజుల నుంచి బోసిగా ఉన్న ఈ చేతులకొసం ఇవి….” అంటు ఆమె చెతులలో బంగారు గాజులు పెట్టాడు. ఇవి ఎప్పుడు విడిపించారు? అనదపు ఆస్చర్యం కలగలిసిన తుళ్ళీంతతో అడిగింది. ‘నెను కాదు నీ కొడుకు తెచ్చాడు మధ్యానం తౌన్ కి వెళ్ళడట వీటి కోసం” సుమతి కి మధ్యానం జరిగిన సంఘటన గుర్తొచ్చిది.కొరికగా తన పిరుదులని చూసిన కొడుకు అంతలోనే వెళ్ళి తన బంగారు గాజులు తెచాడా..అవి తన పుట్టీంటి తాలూకూ ఏకైక జ్ణాపకాలు. అవి తిరిగి వస్తె తను సంతొషిస్తుందని ఎవ్రుచెప్పారు రఘుకి ?……ఆమె అలొచనలు కొనసాగుతున్నాయి. సుధకర్ ఆమెచెంప మీద ఒక తీయని ముద్దు పెట్టి బయటకి దారితీశాడు. సుమతి ఆ గాజులని అలతడుముతు అక్కడే నిలబడిపోయింది. ఓ పెళ్ళైన స్త్రీకిపుట్టింట్జ్ణపకాలు చాలా వ్లువనవిగా అనిపిస్తాయి. అయితే అది అందరు అగవాళ్ళూర్ధంచేస్కోలేరు. చలా కొద్దిమంది మాత్రమే ఆమె కు ఆ జ్ణాపకాలు ఎంత విలువైనవో, ఆ వస్తువులు ఎంత విలువైనవొ గుర్తిస్తారు. అంత అముల్యమైన వాటిని కూడాకుతుంబ అవస్రాలకోస స్త్రీలు తృణప్రాయంగా ఇచ్చేస్తూంటారు. సుమతి ఆ గజులని చెతితో నిమురుతు అక్కద్డే ఉంది. చల్లని గాలితెమ్మెర కిటికీ గుండా వచ్చి ఆమె ముంగురులనుసర్ధుతొంది. సన్నజాజి పూల వాసన అ పిల్లతెమ్మెరకు ప్రత్యెకతను ఆపాదిస్తూంది. ఇంతలో సుమతి భుజాల చుట్టూ రెండు చేతులు చుట్టూకున్నాయి. ఒక వేడి నిశ్వాస వెనుక నుంచి ఆమె మెడ వంపులోకి పాకింది. ఆ స్పర్స ఎవరిదో సుమతికి తెలియనిది కాదు ఆమె ముందుకు జరగబోయిది. కానీ రఘుతన్ కౌగిలిని బిగించాడు.మృదువైన పూలచెండులాంటిసుమతినిండైన దేహం అతని కౌగిట్లో ఇమిడిపోయింది. అతను ఉద్దేశ్యపూర్వకంగానే తన వెచ్చటి శ్వాసను ఆమె భుజాల మీద విడిచాడు. సుమతి వంట్లో ఎదో తెలీని ప్రకంపనలు వ్యాపించాయి. సుమతి తనను తాను సంభాళించుకుంటూ ‘ఇంకా నిద్రపోలేదా అందీ “ఊఅ లేదూ అతని గొంతు జీరగా పలికింది. సుమతి కిటికీకి ఒక అంచున నిలబడి ఉంది.అక్కడ నుంచి రోడ్ మీద వచ్చెపోయె జనాలకు కిటికీలో ఉండే మనుషులు కనిపిస్తారు. అందుకనే సుమతి అక్కడ కదలకుండా నిలబడి ఉంది. ఆమె అక్కడ నుచి కదిలి లోపలకి వెళ్ళీన మరుక్షణం రఘు ఆమెని చుటేసి మంచం మీదకి చేరుస్తాడని ఆమెకి అనిపించింది. తాను ఆకిటికి దగ్గరా ఉన్నంత వరకు రఘు అందుకు సాహసించడని ఆమె ధైర్యం.
వెళ్ళీ పడుకో అంది సుమతినిద్ర రావటం లేదు అదేదొ బయటకి వినపడగూడని రహస్యంలా ఆమె చిలో నోరు పెట్టి గుసగ్సగ్ చెప్పాడు రఘు. సుమతి చేతిలో గాజులు ఉన్నాయి. ఆమె శరీరం చుత్టూ కొడుకు చేతూ బిగిసి ఉన్నాయి. సుమతి కొడుకు పట్ల ద్వదీభావంతో ఉంది. నీకు ఈ గాజులు చూసాక ఎమనిపించింది, తల్లిని వెనుక నుంచి హత్త్తుకునె అడిగాడు రఘు. నీకు ఈ గాజులు అంటే చాలా ఇష్ట్మనితెలుసునేనుఇంటర్చదివేటప్పుడు నాతో అన్నావు నువ్వు కానీ కానీ కార్పరేట్ కాలేజీలో నా ఫీజులకి ఇవి తాకట్టు పెట్టరు తరువాత. వీటిని విడిపించాలని నేను ఎప్పుడూ అనుకుంటూ ఉండే వాడినీ ఆమె మనస్సును అత్ను అర్ధం చేసుకున్నాడు. ఆమెకి ఇష్టమైన గాజుల కోసం అతను తీసుకున్న స్రద్ద ఆమెకు కొడుకు పట్ల సాఫ్ట్ కార్నర్ కలిగించింది. కానీ ఆమె ఫీలింగ్స్ గురించి అతని హౄదయానికి ఉన్నంత శ్రద్ద అతని చేతులకి లేవనుకుంతా… అవి సుమతి నడుమువంపులని ఒడిసిపట్టటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి. సుమతి బ్లౌఉకీ ఆమె చీరకీ మధ్యన ఉన్న అచ్చాదనలేని నడుము వంపుని రఘు రండు చేతులతో చెరో పక్కనా పత్తుకుని గుప్పిత బిగిమంచాడు. “నువ్వు ఈ గాజులు చుడగానే ఎంత్ సంతొషిస్తావోనిపించిందీ “అందుకే నికు సుర్ప్రిసింగ్ గ ఇవ్వమని నాన్నగారికి ఇచ్చిపంపించానూ రఘు గుప్పిళ్ళు మరింతగా స్త్ల్లినడుము వంపుల మధ్యన ఉన్న కండని పిసుకుతున్నాయి. అక్కడ సుమతి చర్మం లేతగులాబీ రంగులోకి మారిపోతుంది. బయట రోద్దు మీద నడ్స్తున్న వాళ్ళకి కిటికీ దగ్గర నులబడ్డ సుమతి మత్ర్మే కనిపిస్తుంది. సుమతి తల దించుకుని తనచేతిలోని గాజులను గుండ్రంగా తిప్పుతూ రఘు చేసేపనుల తాలూకూ అనుభుతిని అనుచుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తుంది. పిల్లతెమ్మెరలతో కలగలిసిన సన్నజాజి పూవుల పరిమళం సుమతి దేహపు సువాసనలోకలగలిసి రఘుని వివసుడిని చేస్తున్నయి. కొన్ని గంటల క్రితమే తల్లి ఒడిలో పసిపిల్లవాడిలా నిదురించిన రఘు ఇప్పుడు ఆ తల్లి దేహ సామీప్యానికి అంతకంతకూ కసెక్కిపోతున్నాడు.కొంచెం సేపటికి రఘు గుప్పిత చిక్కిన తన నడుము వంపుల దగ్గర నొప్పిని తట్టుకోలేక తనచేతులని అతని చేతుల మీద ఉంచి వాటి పట్టూ తప్పించటానికి ప్రయత్నించింది. రఘు సుమతి నడుము వదిలేసి ఆమె చేతులు పట్తుకున్నాడు. రెండు చేతులతో సుమతిరెండు హస్తాలని పట్టుకుని వాటిని నెమ్మదిగా ఆమె పిరుదుల వర్కు వెనక్కి లాగిపట్టి ఉంచాడు.ఆమె రెండు చేతులు గుప్పుత బిగించింది. ఆమె రెండు గుప్పిళ్ళనూ ఒడిసి పట్టి ఆమె చేతిలోని బంగారు గాజులు తన చేతిలోకి తీసుకున్నాడు.తరువాత ఒకదాని వెమ్మటి మరొకటి ఆమె చేతులకి గాజులు తొడిగాడు.
ఒక స్త్రీకి గాజులు తొడిగే హక్కు ఆమె భర్తకి ఉంతుంది. ఆ విషయం రఘుకి తెలియదు కానీ సుమతికి తెలుసు కాకపోతే ఆమె రెండు చేతులు వెంకకి అదిమిపెట్టి ఉన్న ఆస్తితిలో ఆమె తప్పించుకోవతానికి వీలులేదు. చీకటిలో కూడా ధగధగా మెరిసిపోతున్న ఆమె గాజులతో కూడిన చేతులను రెండితినీ ఆమె పిరుదుల మీద నొక్కిపట్టడు. ఒడిసిపట్టీన ఆమె చేతులకు బోనస్ గా అన్నట్లు సుమతి పొడుగాటి జడ కూడా అతని చేతులలో చిక్కింది. రెండుచేతులూ వెనకకి విరగదీసినట్లు పట్టుకుని ఉండతంతో సుమతి యద భాగం మరింత ముందుకు ఉబికి వచ్చింది. వెనుక నుంచి తల్లి భుజాల మీదుగా అది గమనించిన రఘు పెదవుల పై ఒక చిరుమందహాసం తాళుక్కున మెరిసి మాయమైంది. మధ్యాన్నం తనను రెచ్చగొట్టిన స్తనద్వయం తను చూస్తు ఉంటే తల్లి పైత సరి చేసుకుని వంట గదిలోకి వెళ్ళిపోయింది. కానీ ఇప్పుడు ఎంత సేపనా ఆమె అల్ల నిలబడి ఉండాల్సిందే పైట సవరించుకోవతానికి ఆమె చేతులు ఫ్రీగా లేవు అవి రఘు గుప్పిట బిగిసి ఉన్నాయి. ఆ కిటికీ దగ్గర నుంచీంకెక్కడికి కదిలినా ఆ ఇద్దరే ఉన్న ఇంట్లో మరు నిముషంలో ఆమె వక్షోజాలే కాదు తనువంతా అతనికి విందు భొజనమే అవుతంది. రఘు నొట్లో నీళ్ళూ ఊరిపోతూండటంతో గుటకలు మింగుతూ త్ల్లి ఉన్నతమైన వక్షోజాలను అలా చుస్తూ ఉమండిపోయాడు. కొంతసేపటికి ఈ లోకంలోకి వచ్చిన రఘు చిరునవ్వుతో తల్లి నుంచి కొంచెం దూర్మ్ జరిగాడు. ఇంకా ఆమెచేతులు వెనుకకి విరిచిపట్టుకునే ఉన్నాడు. ఆమె రెండు చేతులనీ తన ఎడమ చెతితో పట్తుకుని కుడి చేతితో తను ఇందాక నొక్కినొక్కి వదిలిన సుమతి నడుము వంపు మీద వేళ్ళతో సున్నితంగా రాయసాగాడు. ఇందాక అతను నొక్కిక నొక్కుడుకి ఎర్రగా కందిపోయినా ఆ భాగంలో మళ్ళీ అతని చేతివేళ్ళూ తగులుతూ ఉండేసరికి సుమతి మళ్ళీ ఎక్కడ ఇందాకటిలాగా నొక్కుతాడూ అని ఆమె లికులికి పడసాగింది. తల్లి ఉలికిపడుతున్నపుడల్లా అతని మోముపై ఒక చిరునవ్వు దోబూచులాడుతూంది. సుమతి కిటికీ పక్కనే ఉంది. రోడ్డు మిద వచేపొయ్యేవాల్లు ఇంకా ఉన్నారు. ఆమె రఘుని ఆపాలంటే పెద్ద విషయమేమీ కాదు. మరెందుకు ఆమె అతనిచేష్టలను భరిస్తూ అలామౌనంగా ఉండిపోయింది. నిన్న రాత్రి లాగా ఆమె మంచం మీద కొడుకుతో నగ్నంగా పదుకుని లెదు. పలకరింపుగా ఎవ్రినైనా పిలిచినా ఎపక్కింటి పిన్నిగారో ఎదురింటి వదినగారో ఆమెను ఎమిటి సుంతీ అంటూ పలకరింపుగా ఇంట్లోకి వస్తారు. వీధి అరుగు మీద కూర్చుని ఉన్న వారంతా కిటికీలోనుంచి కనబడుతూనే ఉన్నారు. నొప్పిపుట్టిస్తున్న రఘునొక్కుళ్ళ నుంచి త్ప్పుకోవటానికి అతను తనతో సాగిస్తున్న ఈ సున్నితమైన దేహక్రీడ నుంచి బయట పడటానికి సుమతికి ఇన్ని అవకాశాలు ఉన్నా ఆమె అమేవీ ఉప్యోగిచుకోవట్లేదు. బహుశా ఆమె కు రఘు పట్ల ఎక్కడో కొంచెం సాఫ్ట్కార్నర్ ఉండి ఉండాలి.అందుకే అత్ని నొక్కుళ్ళు తనకి నొప్పిగా ఉన్న తను ఉలికులిపడుతూ కూడా అత్డిని వారించతానికి ఆమె ప్రయత్నించటం లేదు.
ఆమె ఈ ప్రవర్తనకి పగలు రఘు తండ్రి భాద్యతలు పంచుకుని ఇంతి పరిస్తితి మెరుగు చేయటానికి పూనుకోవటము, కొంచెంసేపటి క్రితం విడిపించుకొచ్చిన గాజుల ప్రభావం ఎమైనా ఆమె మీద ఉన్నదా……ఏమొ స్త్రీ మనస్సును చదవటం అ బ్రహ్మ దేవుని తరమైనా అవుతుందా.సున్నితంగా తల్లి నడుము వంపులను నిమురుతూ రఘు కొంచెం సేపు ఆమె తో ఆడుకున్నాడు. ముందుకు వంగి త్ల్లి చెవిలో గుసగుసగా “ఇప్పుడు నీ బ్రెస్ట్ బాగా కసెక్కించేటట్లు ఉంది…. అమ్మా’ అనాడు. సుమతి వెనుకకి తిరిగిచూడాబోయింది కాని వెనుకకి తిరిగితే ఎక్కడ అతను తన పెదవులు అందుకుంటాదూ అని భయమేసి ఆగిపోయింది. అతను నాసికని తల్లి భుజాల మీద బ్లౌజు కప్పని ప్రాంతంలో ఉంచి ఘాడంగా శ్వాస పీల్చాదు. “నీ పరిమలం ముంది సన్నజజుల వాసన ఎందుకూ పనికి రాదు అమ్మా’ అనాదు. కొద్దిగా త్ల పైకెత్తి ఆమె చెవితమ్మెల వెనుక త్ననాలిక కొనతొ మృదువుగా తడిమాడు. సుమతికి వళ్ళంతా రక్తం పరుగులు పెట్టింది. సుమతి శ్వాస బలంగా తీయసాగింది. రఘు నాలిక ఆమె మెడ వంపులలో నాట్య మాడసాగింది. రఘు తన చేతులను తల్లి చెతుల వెంబడి పైకిపోనిచ్చి ఆమె జబ్బలను ఒడిసి పట్టుకున్నాడు. సుమతిని మరింత దగ్గరకు లాక్కున్నాడు. దాంతో సుమతి అర చేతులు ఆమె పిరుదులకీ అతని ప్యాంటు జిప్పుకి మధ్యన ఉందిపోయి స్తంభించిన అతని అంగానికి వత్తిడి కలగజేయసాగాయి. రఘు తల్లి జబ్బలని కొంచెం సేపు నొక్కి నెమ్మదిగా తన కుది చెతి చూపుడు వేలిని వెనుక నుంచి తల్లి బ్లౌజులోనికి పోనిచ్చాదు. సుమతి ఊపిరి బిగబత్తింది. అతని చూపుడు వెలు ఆమె బ్లౌజు లోపల ఉన్న బ్రా అంచును తాకింది. సుమతి వళ్ళు జలదరించింది. అతని వెలు నెమ్మదిగా కదిలి ఆమె బ్రా అంచు వెంబడి ఆమె వీపు చుట్టూ కదులుతూ వక్షోజాలవైపు పయనించసాగింది. సుమతి వేడి నిత్తూర్పులు విదుస్తూంది. రఘు చెతి వేళ్ళు తల్లి ఎద ఎత్తుల వద్దకు చేరుకున్నాయి. సుమతికి కొడుకు చొరవ క్షణక్షనానికీ వళ్ళు వేడెక్కిస్తోంది. ఏమాత్రం తొట్రుపాటులేకుండా చాలా ప్రశాంతంగా కొడుకు చెస్తున్న చొరవకి ఆమె స్త్రీ హృదయం సరిగమలు పలుకొతోంది. రఘు తల్లిని మరింత దగ్గరగా అదుముకున్నాడు. ఆ తల్లీకొదుకుల మధ్యకు చేరటానికి ఇప్పుడు వాయుదేవునికి కూడా వీలుకాని స్తితి అది. వారిద్దరినీ కలిపితాకుతూ వాళ్ళ దేహాల వేడి కి వడగాలిగా మారుతూ పవనుడు ఆ ఇంట పరిబ్రమిస్తూ ఉన్నాడు. తన రెండు చేతులని తల్లి పిరుదుల మీదకి పోనించి బలంగా నొక్కి పట్టుకున్నాడు ఆమె పిరుదులను చెతులతో పిసుకుతూ మరింతగా సుమతిని దగ్గరకి లాక్కున్నాడు. తన మొహాన్ని తల్లి పొత్తలోకి అదిమెయ్యసాగాడు. మోకాళ్ళ మీద కూర్చున్న అతను తన తొడలను తరిచి తల్లిని కాళ్ళ మధ్యలోకి లాక్కున్నాడు అతని నాలుక ఆమె పొట్టని జుర్రుకుంటూంది. మెలికలు తిరుగుతూ తన పొట్ట మీద ఉన్న సున్నితమైన చర్మాన్ని, క్రిందనే ఉన్న నాభి లోతులను కొలుస్తున్న అతని నాలుక కదలికలకి సుమతి తనువంతా కోరికతో మధిస్తున్నట్లుగా అవ్వసాగింది. అతని కొంచెం పక్కకి కదిలి తల్లి నడుము వంపులని మునిపంట నొక్కిపట్టాడు. సుమతి హ్మ్మ్….అబ్భా అంటూ మూల్గింది. కొద్దిసేపటి క్రితం తన చేతులతో నొక్కినొక్కి వదిలిన తల్లి నడుము మడతలని ఇప్పుదు అతను తన పంటి నొక్కుళ్ళతో అనుభవించసాగాడు. కొడుకు ఇస్తున్న సుఖానికి కదిలిపోతున్న సుమతి ఆ మధుర భాధకి ఓర్చుకోలేక అతని తలలోకి వేళ్ళుపోనించి నిమరసాగింది. తాను ముద్దడుతున్నంత సేపు రఘు తల్లిని కదలకుండా బలంగా తన చేతులతోనూ, తొడలతోనూ భందించి ఉంచాడు. అతను నెమ్మదిగా తల్లి సరీరంలోని ఊర్ధ్వ అందాల వైపు ప్రయానం మొదలుపెట్టాడు. . అతను తల్లిని ఆధారంగా చేసుకుని ఆమెనే ముద్దాడుతూ పైకిలేవసాగాడు. అతని పెదవులు ఆమె నడుము వంపులను దాటి బ్లౌజు ఉన్నతుల మీదకీ అక్కడ నుంచి ఆమె మెడ వంపుల మీదకీ చేరుకున్నయి. అతను ఇలా పైకి లెచే క్రమంలో అతని తొడల మధ్యన చిక్కుకున్న ఆమె లంగా కూడా సుమతి మోకాల్ల వరకు లేచిపోయింది. అతని పెదవులు ఆమె పెదవులకు దగ్గరగా చెరుకున్నాయి. కొడుకు సామీప్యాన్ని గమనించిన సుమతి కల్లు తెరిచి కొడుకు కళ్ళల్లో కి చుసింది. వాళ్లిద్దరి పెదాలు అతి దగ్గరగా ఉనాయి. ఆమె ముందుకు వంగి అతని పెదాలను అందుకో బోయింది. అంతలో రఘు కొద్దిగా వెనక్కి తగ్గాదు. అతని కల్లల్లో ఏదో చిలిపిదనం. సిమతి తనని కొడుకు సవాల్ చేస్తున్నట్లుగా ఫీల్ అయ్యింది. ఆమె మరింత ముందుకి వచ్చి ముద్దాడబోయింది రఘు అందలేదు. రఘు సుమతి కన్న అర అడుగు ఎత్తు ఉన్నాడు. అతని పెదాలు వెంటనే అందట్లేదు. ఒడ్డూపొడుగూ ఉన్న మగవాడు సహకరించకపోతే ప్రనయ క్రీడలో ఆడది కొంత శ్రమించాల్సిందే. కానీ సుమతి రఘుకి పరాయి ఆడది కాదు. సాక్షాత్తూ జన్మనిచ్చి, పెంచిపెద్ద చెసిన మాతృమూర్తి. ఆమె కి కొడుకు మీద అధికారం ఉంతుంది. ఎదిగొచ్చిన కొడుకు మీద తల్లికి కాకుంటే ఇంకెవరికి ఉంటుందా అధికారం. ఆమె అతనిని బ్రతిమిలాడలెదు. తన అధికారాన్ని కొడుకు మీద ప్రదర్సించింది.తన చేతివేళ్ళని అతని జుట్టూలోనికి పోనించి బలంగా పత్తుకుని అతని తలని తనకి దగ్గరగా వంచుకుంది. సాధికారికంగా కొడుకు పెదవులని తన పెదవుల దగ్గరికి తెచ్చుకుంది. అవును అతని పెదవులు ఉన్నది ఆమె చుంబించతాంకే. ఆమె అతని పెదవులని అందుకుంది. కోరికగా, కామ్షగా, ఇష్టంగా, ప్రేమగా అతని పెదవులని చుంబించింది. అతని కింద పెదవిని తన నోటిలోకి తీసుకుంది. తన రెండు పెదవుల మధ్యన భందించి ఉంచి. నాలికతో దాని మీద రుద్దింది. అతని పెదవిని జుర్రుకుంది. రెండు మూడు సార్లు బలంగా అతని పెదవిని నోట్లోకి పీల్చుకుంది. వళ్ళిద్దరి నాసికలు ఒకదానితో ఒకటి రాసుకుపోతున్నాయి. సుమతి అదేమీ పత్తించుకోవతంలేదు. ఆమె చేతి వేళ్ళు కొడుకు తలవెంట్రుకల మీద బిగుసుకుపోతున్నాయి. రఘుకీఅ నొప్పి తెలుస్తూంది, కానీ చిత్రం గా ఆనుభూతి అతనికి సుఖంగా మత్రమే ఉంది.రఘుకి క్రితం రాత్రి తను తల్లిని ముద్దాడిన సందర్భం గుర్తొచ్చింది. ఆమె తన ముద్దుకు సాకరించకుండా ప్రతిఘటిస్తూ ఉంతే తను ఆమె జుట్టూలోనికి వేల్లు పోనించి బలంగా ఆమె తలని కదలకుండాపట్టుకుని ఇష్టంగా ఆమె పెదవులని అందుకున్న జ్ణాపకం మదిలో మెదిలింది. ఆ ముద్దు బాగుంది, కానీ ఈ ముద్దు అంతకన్న వంద రెట్లు బాగుంది. ఏమిటీ తేడా ??? అతని ఆలోచనలని ఆటంక ] ]>

Updated: March 7, 2015 — 10:07 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Telugu Sex Stories © 2017 Frontier Theme