Telugu Sex Stories

Telugu Boothu Kathalu|Telugu Sex Kathalu

మడ్డ అంటే ఇదిరా? ఏమి ఎరువు వేసి

Telugu Sex Kathalu

Telugu Sex Stories కావేరిఒక అంద మయిన అమ్మాయి. 35-30-34 ఆమె అందాల కొలతలు. ఒకసారి చూస్తే ఒక్కసారి అయిన ఎక్కి పిసికితొక్క లని పించే అందం. ఆమె కోసం ఆ కాలనీలో చాలా మంది ట్రైచేసారు గానీ ఒక్కరు కూడాఆ తరువాత ఏమి జరిగిందో చెప్పడంలేదు. అదే కాలనీ కికొత్తగా వచ్చాడు వరుణ్. వరుణ్ ఒక కాలేజ్లో లెక్చరర్. మంచి వయసులో వున్నాడు. అయిదున్నర అడుగులు ఉంటాడు. తీర్చి దిద్దిన ఎక్సెర్సయిజ్ చేసిన బాడి. వరుణ్కి కావేరి ని చూసిన వెంటనేఅందరికి అనిపించిన మాదిరి గానే ఒక్కసారి అయినాఈ పిల్లని నలిపి వెయ్యాలి అనిపించింది. అందు కని అతనికి తెలిసినఆ కాలనీ వారిని ఆమెగురించి అడిగాడు. ఒక్కరూ సరిగ్గా సమాధానం చెప్ప లేదు. వరుణ్కి ఆశ్చ్చర్యం వేసింది. ఎందుకిలా అందరూ తప్పించు కుంటున్నారుఆమె గురించి చెప్ప కుండా అని. ఇంక అప్పటి నుంచి ఆమెని గమనించడంప్రారంభించాడు. కాలేజ్ నుంచి ఇంటికి వచ్చిఆమె ఎక్కడెక్కడికి వెళుతుంది. ఎప్పుడెప్పుడు ఇంటికి వస్తుంది చూడ సాగాడు. ఒకరోజు ఆమె మామూలుగానే సాయంత్రంవేళ చేతిలో సంచి తీసుకుని అక్కడికిరెండు సందుల అవతల వుండేసూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళింది.
ఆమెనే గమనిస్తున్న వరుణ్ ఆమె వెనుకేసూపర్ మార్కెట్ లోకి వెళ్లి ఏదోకొంటున్నట్టు నటిస్తూ ఆమెనే గమనిస్తున్నాడు. ఆమెఆ సూపర్ మార్కెట్ అంతాకలియ తిరుగుతూ ఉన్నట్టుండి అతనకి ఎదురు అయ్యింది. ఇల్లు దగ్గరి వాళ్ళే అవ్వడం వాళ్ళ ఒకరికి ఒకరుఇంతకు ముందు పరిచయం వుంది. అందువల్ల కావేరి అతన్ని చూసి చిన్నగా నవ్వింది. వరుణ్ కూడా ఏమీ ఎరగనివాడి లాగా ఆమెని చూసినవ్వి ‘ఏమి కొన్నారు?’ అనిఅడిగాడు. ‘ఆ ఏమున్నాయి ఇంటికికావలసిన సామాన్లు ఏవో కొన్నాను’ అనిందికావేరి.’ఆహా!”మీరు ఏమికొన్నారు’అని అడిగింది కావేరి. అప్పుడు వరుణ్ కి వున్నట్టువుండి ఏమి చెప్పాలో తెలియకచేతిలో వున్నది చూపించాడు. అది ‘కండోం’ అప్పుడుకావేరి మొహం జేవురించి అక్కడినుంచి వడి వడిగా వెళ్లిపోయింది. వరుణ్ కి వున్నట్టువుండి ఆమె అలా ఎందుకువెళ్లి పోయిందో అనుకుని చేతిలో వున్నది చూసుకున్నాక గాని ఆమె అలాఎందుకు రియాక్షన్ ఇచ్చిందో అర్థం కాలేదు. అతనికికొంచెం సిగ్గు భయం వేసింది. ఆమెఎక్కడ ఇంటిలో చెబుతుందో అనుకుని కంగారుగా వుండి. ఆమె చెపితే ఇంటిలోవాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? పెళ్లి కాకుండా చెడు తిరుగుళ్ళు తిరుగుతున్నాను అనుకుంటారు అని అతని మనసుకంగారు గా మారింది. ఒకగంట ఆగి ఇంటికి వెళ్ళాడువరుణ్. ఈ లోపల అతనుఅనుకున్నది ఏదీ జరగలేదు. అమ్మయ్యకావేరి బ్రతికించింది అనుకున్నాడు. ఎలా గయినా ఆమెనికలిసి అది పొరపాటున జరిగిందిఅని చెప్పాలి అనుకున్నాడు. మెడ మీదకి ఎక్కిఆమె ఇంటి వయిపే చూడసాగాడు. రాత్రి 8 గం|| అవుతుండగా వాళ్ళఇంటిలో నుంచి పెద్దవారు బయటికివచ్చి ఆటో ఎక్క బయటికివెళ్ళడం చూసాడు. కావేరి గేటు బయటి దాకావచ్చి వాళ్ళని సాగనంపి ఒక సారి తలఎత్తి వరుణ్ వయిపు చూసినవ్వింది. అప్పుడు వరుణ్ చేతులతో తనువాళ్ళ ఇంటికి రావాలను కుంటున్నట్టు చెప్పాడు. అప్పుడు ఆమె రండి అనిచేతుల తోనే ఆహ్వానం పలికింది. అప్పుడు వరుణ్ పరుగు పరుగునవాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు ఎవరూ చూడకుండా. లోపలివెళ్ళిన వెంటనే అక్కడి వాతావరణం అతనికి చాలా ఆహ్లాదంగా అనిపించింది. ఇల్లు చాల చక్కగా అమర్చిఉంది. అన్ని వస్తువులు ఎక్కడివిఅక్కడ అమర్చి వున్నాయి. కావేరి టీవీ ఎదురుగా వున్నసోఫాలో టీవిగా కూర్చుని వుంది కాలు మీదకాలు వేసుకుని. అప్పుడు ఆమె లంగా వోనివేసుకుని షాంపూ చేసుకున్న జుట్టునిజడ కొంచెం వదులుగా వేసుకుని టీవీ చూస్తుంది. వరుణ్ని చూసి తన తలుక్కుమనే తన పలువరస కనిపించేటట్టునవ్వి ‘రండి! కూచోండి!’ అనిచెప్పింది. ‘థాంక్స్’అన్నాడు వరుణ్ కూచుంటూ. అతనుఆమె మొహం వంక డైరెక్ట్గాచూసే ధైర్యం లేక టీవీ వంకచూస్తూ కూచున్నాడు. కాసేపు అయిన తరువాత కావేరిఅతని వంక చూసి ‘వూచెప్పండి! ఏమిటి సంగతులు!’ అనిఅడిగింది. ‘ఏమీ లేదండి! సాయంత్రంజరిగిన దానికి మీకు సారీ చెబుదామనివచ్చాను’అన్నాడు వరుణ్. ‘ఎందుకుసారీ!’అదే! అ కండోంనేను కావాలని మీకు చూపించ లేదండి. అది అనుకోకుండా జరిగింది’నసిగాడు. ‘మరేం ఫర్వాలేదు! మీరుకండోమ్ కొంటే నాకేంటి వయాగ్రాకొంటే నాకేంటి?’ ‘అదికాదూ.”ఏది కాదూ ..! మీఇష్టం వచ్చింది కొనండి మీ డబ్బులు మీఇష్టం.’ ‘అలా కాదు లెండిమీరు మర్యాద పూర్వకంగా నన్ను పలకరిస్తే నేనుతప్పు చేసాను.’ ‘తప్పేముంది లెండి! ఈ కాలం లోఎవరు ఎలాంటి వారో ఎవరికీ తెలుస్తుంది. మీకు కండోం ఎందుకు అవసరమో? నాకెలా తెలుస్తుంది?”అబ్బే! నేను అలాంటి వాడినికాదండి. అది పొరపాటున జరిగిందిఅని చెపుతున్నాను కదా.’ ‘సరేలెండి!”ఇంతకీ మీ ఇంటిలోపెద్ద వాళ్ళు బయటికి వెళ్లి నట్టు వున్నారు”అవునండీఅర్జంట్ పని మీద బయటివూరికి వెళ్లారు. రేపు గాని రారు. ఈ లోపల నేను ఒక్కదాన్నే వుండాలి. ఎవ్వరూ లేకుండా నాకుభయంవేస్తుంది”అయ్యోఇప్పుడుఎలా?’ ‘ఏమి? మీరు వచ్చినాకు తోడు పనుకోవచ్చు కదా! అదేదో కండోం కూడా కొన్నారుకదా! ఇక్కదేమయినా పనికి వస్తుంది ఏమోచూడండి.’ అనింది కావేరి వున్నట్టు వుంది. వరుణ్ కి కాసేపుఏమీ అర్థం కాలేదు. అప్పటిదాకా టీవీ చూస్తా వున్నవాడుకాస్త ఆమె వయిపు చూసాడుఆశ్చర్యంగా . అప్పటికే ఆమె పవిట కొంచెంజారి ఆమె సల్లు పయినభాగం తెల్లగా కను విందు చేస్తుంది. ఆమె పొట్ట పయిన పవిటగాలికి జరిగి బొడ్డు సుడులుతిరిగి నట్టు లోపలి కనిపిస్తున్నాయి. ఆమె కళ్ళు ఎర్రగా కాంక్షగాఅతని వయిపు చూస్తున్నాయి. ఆమెకళ్ళు చూసిన వెంటనే ఏదోట్రాన్స్లో వున్నట్టు గా పయికి లేచిఆమెకి దగ్గరిగా వెళ్ళాడు వరుణ్. ఆమె అతన్ని చెయ్యిపట్టుకుని మీదకి లాక్కుంది వేగంగా. ఆ తాకిడికి వరుణ్ నేరుగా వెళ్లిఆమె మీద పడ్డాడు. ఆపడడం పడడం ఆమె మీదనిలువునా పడ్డాడు వరుణ్. ఆమె సల్లు అతనిచెస్ట్ కింద నలిగి పోతున్నాయి. ఆమె పెదవులు అతని పెదవులకి దగ్గరగావున్నాయి. ఆమె కళ్ళల్లోకి చూసాడు. ఆమె కళ్ళు చింత నిప్పులమాదిరి ఎర్రగా కాలి పోతున్నాయి కోరికతో. ఆమె పెదవులు సన్నగా వణుకుతున్నాయి. ఆమె రెండు చేతులతోఅతన్ని గట్టిగా వాటేసుకుని హా.అని మూలిగింది. వరుణ్ మెల్లగా ఆమెనుంచి విడివడి పక్కన కూచున్నాడు. పక్కనకూచుని ఆమె వయిపు తిరిగిఆమె పెదవులు అందుకున్నాడు తన పెదవులతో. ఆమెఅతని పెదవులని గట్టిగా ముడి వేసి తననాలుక అతని నోటిలో తమకంగాజొనిపింది. వారి ఇద్దరి ఎంగిలిఒకరి నోట్లో ఒకరికి కలిసిపోతుంది. ఆమె అతని చేతులుతీసి తన సల్ల మీదవేసుకుంది. వేసుకుని పిసక మన్నట్టు కసిగాఅతని చేతులని తన సల్ల మీదఅదుముకుంది. అప్పటికే కింద గురుడు నిటారుగాలేచి ఆడడం ప్రారంభించాడు వరుణ్కి. ఆమె తాకిడికి తనమడ్డ ఎక్కడ అల్లాడి పోతుందోఅనుకుంటూ ఆమె సల్ల మీదతన చేతులతో దాడి చేసాడు వరుణ్. అప్పటికే ఆమె పవిట పూర్తిగాజారిపోయింది. ఆమె కుఛ భాగంఎత్తుగా గట్టిగా పయికి చూస్తుంది. తమనిపిసికే వాడిని చూడడం కోసం అన్నట్టుగాబయటికి ఉబికి రావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్టుగా ఆ రెండూ జాకెట్ని చించ దానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్టుగాఅనిపించాయి అతని కళ్ళకి. అతనుపిసికే కొద్దీ ఇంకా ఇంకా ఉబుకుతూపొగరుగా ఎదురు తిరుగుతూ బయటికిరావడానికి ట్రై చేస్తున్నట్టుగా వున్నాయి. అతని పిసుకుల్లకి ఆమెకి కుతి తీరుతున్నట్టుగా వాటి సలుపులు తగ్గుతున్నట్టుగాఉంది. ఆ ఆనందాన్ని ప్రదర్సించడానికా అన్నట్టు ఆమె నోటి నుండితియ్యని మూలుగులు వినిపిస్తున్నాయి. ఆ మూలుగులకి వరుణ్కి ఇంకా హుషారు గావుంది. కావేరి జాకెట్ హుక్స్ పట పట మనితెంపి వెయ్యడానికి ఆమె సల్లు ప్రయత్నిస్తూఉండ గానే వరుణ్ ఆమెజాకెట్ హుక్స్ చాలా కష్ట పడితియ్యవలిసి వచ్చింది. అవి రాక బిర్రుగాతయారయి వున్నాయి. కష్ట పడి వాటినితీసివేసిన వరుణ్ కి ఆమెసమున్నత శిఖరాలు చూసి కళ్ళు బైర్లుకమ్మాయి. అవి రెండూ రెండుకొండల లాగ వున్నాయి. అతనుఆమె జాకెట్ ని తీసిన విధానానికిఅవి రెండూ ఒక్క సారిగాబయట పడి డీ కొన్నాయి. ఒక దానిని ఇంకొకటి. అవి పెద్ద పెద్దవెన్న ముద్దల్లా వున్నాయి. వాటి శిఖరం చివరఖర్జూరాలు అంటించి నట్టు అని పిస్తున్నాయిముచికలు. ముచికలు పూర్తిగా ఎరెక్ట్ అయి వున్నాయి ముందుకుపొడుచుకు వచ్చి. వాటి వాలకం చూసినఎవరి కయినా తెలుస్తుంది వాటిసొంత దారులు ఎంత కసిగా వున్నారో. వాటి మెరుపు నునుపు చూసిన వరుణ్ కివాటిని నోటి నిండా కుక్కుకోవాలని పించింది. అది గమనించిన కావేరితన కుడి వెన్న ముద్దనికుదుళ్ళ కింద పట్టు కునిఅతని తలని దాని కేసిఅదుము కుంది. వరుణ్ ఆమె సన్నుని పట్టి నంత వరకునోటిలో కుక్కు కొని స్ట్రా పీల్చినట్టు పీల్చ సాగాడు. ఆఒత్తిడికి ఆమె నోటి నుంచిగట్టిగా అరుపులు రా సాగాయి. ‘స్స్.హూ.. వో.కొరకరా! వరుణ్! అవి నీ నోటికొరుకుల్ల కోసం మొహం వాచిపొయ్యి వున్నాయి. వాటిని తనివి తీరా కొరుకు. పిసికి పిసికి వాటిని పచ్చడి చెయ్యి ఆ.”అబ్బ ఏమి కొరుకుతున్నవురా. నీ కొరుకుల్లకి నాకింద చెరువు అయ్యింది. ఆ.. అలాగే. హా.మ్మ్..’ ‘ఆ.. ఆ ముచికనినీ ముని పంటితో పట్టుకునినలుపు’ఆ.అదీ.అలాగే..రా.. రా అంటూతన ఎడమ చన్ను నిపట్టుకుని అతని బుగ్గల కేసిఅదిమింది. ఇంకొక చేత్తో అతనిలండు ని పట్టు కుందిఫాంట్ మీదే. దాన్ని ఫాంట్మీదే కాసేపు సవరించి జిప్ తీసి లోపలిడ్రాయర్ లోంచి బయటికి లాగింది. అది 9 అం|| తో పొడుగుతో2 అం|| చుట్టు కొలత తో వీరావేశంతో ఊగి పోతుంది ఎర్రనిఇనుప కడ్డీ మాదిరి వుంది. దాని వేడి కాల్చిన ఇనుపచువ్వ లాగా అనిపించింది ఆమెచేతికి. దానిని చూసిన ఆమెకి కళ్ళుమెరిసాయి. ఆమె దాన్ని గుప్పిటపట్టి పిసుకుతున్న కొద్దీ నాగు పాము లాగాపాడగా విప్పి ఆడుతుంది. ‘అబ్బ.ఏమి ఎరువు వేసి పెంచావురా? ఇంత పోడుగుంది? ఇది నా బొక్కలోదూరుతుందా అసలు?’ ‘అది నీ అందాలుచూసి ఇంకా ఇంకా పెరిగిపోతుంది”అబ్బ.మడ్డ అంటే ఇదిరా”అదినీ బొక్కకి దాసోహం ఇప్పుడు హా.. స్స్.. దాన్ని నా బొక్కలో దాచుకుంటానుఎవ్వరికీ చూపించాను.’
MyHotMasalaఅనుకునిఇద్దరూ వొకరి బట్టలు వొకరుఒలుచుకున్నారు అతి వేగంగా. ఇప్పుడుఇద్దరూ నగ్నం గా నిలబడ్డారు ఒకరి ఎదురుగా ఒకరు. ఆమె సల్లు నిటారుగా నిలబడి వున్నాయి. అతని లంభం పయికిచోస్తుంది గట్టిగ నిలబడి. ఒకరి మర్మాంగాలు ఒకరినిచూస్తున్నాయి ఒఅదిలితే కసి కసి గాకల బడేటట్టు. వరుణ్ అంగం గట్టిగానిటారుగా నిలబడి ఉంది. దాని చూపుఅంతా కావేరి కసి కసి పూకుమీదే. ఆమె పూ మందిరందాని చూసి కన్ను కొడుతున్నట్టుగాఉంది నిలువుగా. ఆమె సల్లు అయితేరబ్బరు బంతుల్ల వున్నాయి రా రారా! వచ్చినన్ను కసి తీర పిసికినలిపి కొరికెయ్ అన్నట్టుగా చూస్తున్నాయి ఆమె బంతుల సిఖరాగ్రాలమీద వున్న నల్లని ఖర్జూరాలు. ఆమె కళ్ళు ఎరుపు జీరలుసంతరించు కుంటున్నాయి ఆమె మనసులోని కోరికలాగ. ఆ ఒక్క క్షణంనిశ్శబ్దం వారిని అనిర్వచనీయమయిన ఆనంద పారవశ్యం చేస్తున్నది. ఆ క్షణ కాలము ఎడబాటుకూడా తట్టుకొనలేక వారిద్దరూ ఒకరిని ఒకరు కరుచుకు పొయ్యారునిలువునా నగ్నంగా. వరుణ్ జంభం ఆమెబొడ్డుకు తగిలింది నిలువుగా రూళ్ళ కర్ర లాగావున్న దాని వేడి తాకిడికిఆమె పూకు లోపల ఒక్కసారిగా రసాలు ఎగ జిమ్మాయి. ఎర్రని చెర్రీ పళ్ళ మాదిరి వున్నఆమె పెదవులు అతని నోటిలో నానుతున్నాయి. ఆ బిగి కౌగిలివారు ఇద్దరి అంగాలని గట్టిగా తడుముతున్నాయి. వరుణ్ చేతులు ఆమెచను గుబ్బాలని కుదుళ్ళనుంచి పిసుకుతూ ఆమె ముచికాలని మీటుతున్నాయి. ఆమె చేతులు అతనిమడ్డని వక చేతి గుప్పిటబిగించి బొటన వేలితో అతనిముందు తోలుని అటూ ఇట్తో కదిలిస్తూతమాషా ఆడిస్తుంది. ఇంకొక చేతితో అతనిరూళ్ళ కర్ర కింద వున్నగోలీ కాయలని మీటుతుంది కసిగా. ఆమె కదలికలకి అతనికిఎక్కడో అద్భుతమయిన ఫీలింగ్ కలుగు తుంది. ఆఅనుభూతిని వారు పదే పదేఅనుభవిస్తూ వారి కోరికని ఇంకాస్తరాజు కొనేటట్టు చేస్తున్నారు. వరుణ్ కావేరి పెదవులని, చేమ్పాలని, మెడని కొరుకుతూ ఆమెచను గుబ్బల కేసి తన మొహాన్నితీసుకుని వచ్చాడు. అవి అతని ఆలస్యానికికోపగించుకున్నట్టుగా గట్టిగా మారి అతని నోటిలోదూర దానికి ససేమిర మొరాయిస్తున్నాయి. అతను వాటిని బుజ్జగిస్తున్నట్టుగాఆమె ముచికాలని తనివి తీర కొరకడంప్రారంభించాడు. ఆ ముని పంటికొరుకుల్లకి ఆవేశం (సలుపు) తగ్గినట్టుగా అయి ఆ రెండురబ్బరు బంతులు కొంచెం మెత్త బడ్డాయి. దానికోసమే చూస్తున్నట్టు వరుణ్ నోటిని ఇంతలావు చేసి వాటిని మొదల్లకంతా దూర్చుకొన దానికి ట్రై చేసాడు. కానివీలు కాలేదు. వాటి లావుని తననోటిలోకి మొత్తం లాగడం అసాధ్యం అనుకున్నవరుణ్ పట్టినంతా పెట్టుకుని చీకడం మొదలు పెట్టాడు. ఆ చీకుల్లకి ఆమె పువ్వులో రసాలులావా పొంగి ఆమె తొడలమీద పారడం మొదలు పెట్టాయి. మెల్లిగా అతని తల ఆమెపొట్ట మీదకి చేరి బొడ్డుచుట్టూ సున్నాలు పెట్టాడు తన నాలికతో. ఆమెదానికి గిలిగింతలు గా ఫీల్ అయ్యిమెలికలు తిరిగింది. కావేరి నడుము మీద ఊతములాగ రెండు చేతులూ వేసిపట్టుకుని ఆమె పూ పెదవులనిగట్టిగా చప్పుడు వచ్చే లాగ ముద్దుపెట్టుకున్నాడు వరుణ్. హా.చంపుతున్నావు వరుణ్! అన్నది కావేరి అతని తలని తనపూకు కేసి అదుము కుంటూ. ‘నీ పూకు నీనగ్న శరీరం చూసిన వాడికిఎవడి కయినా మతి పూవాల్సిందేకావేరి”అన్నాడు వరుణ్ ఆమె పూపెదవులని తన రెండు వేళ్ళతోవిడ తీస్తూ. ‘హే.ఏమి చేస్తున్నావు? వదిలితే నీ మడ్డని దానిలోకి జొనిపి నీ కసి తీర్చుకునే లాగున్నవే?’ ‘అది ఇప్పుడే కాదులే. ముందు నా నాలుకతో నీపూకు రుచి చూడాలి. తరువాతనా మడ్డకి నీ పూకులో అభిషేకాలు.’ అన్నాడు వరుణ్ తన నాలుకనిఆమె పూ గాడిలో పెట్టిలోపలి జోనుపుతూ. ‘స్స్.హా.నీ నాలుకే ఆకు రాయి లాగఉంది. పోరా లోపలికి వెళ్లిలోపల వున్న గొల్లిని పట్టినీ నాలుకతో దాన్ని సాన పట్టు. వరుణ్తన ముక్కు కావేరి పూ పెదవులకి, గడ్డంఆమె పూకు కింద ఎముకకితగిలే టట్టు గట్టిగా అదిమిపట్టి ఆమెలోపలికి నాలుకని జొనిపి ఆమె గొల్లిని తననాలుకతో మీటాడు. ఆ దెబ్బకి ఆమెకిజిల్లర్చుకున్నట్టు అయింది. ‘హా అంటూ మొదటిసారి తన పూకు లోనిరసాలని పూర్తిగా వదిలి వేసింది. ఆమెశరీరం మొత్తం ఒక్క సారిగా జెర్క్ఇచ్చినట్టుగా అయింది. కావేరి తన రెండు చేతులతోఅతని తలని తన పూకుకేసిబలంగా అడుముకుంది. ఆ చర్యకి వరుణ్తన మొహం ఎటూ జరపలేకఆమె పూకు వద్దే నోరుతెరుచుకుని ఉండాల్సి వచ్చింది. ఆమె పూ రసాలువరుణ్ నోటి నిండా చేరాయి. అతను ఆ రసాలను ఏమిచెయ్యాలో అర్థం కాక ఒక్కగుటక వేసాడు. ఆ ఘాటుకి పొలమారి దగ్గు వచ్చి కళ్ళల్లోనీళ్ళు తిరిగాయి. ఆమె ఖంగారుగా అతనినివదిలి లోపలికి వెళ్లి నీళ్ళు తెచ్చి ఇచ్చింది. అతను కొంచెం నీళ్ళుతాగి తేరుకున్నాడు. ఈ లోపల ఆమెకూడా తన రసాలని కడుక్కొనివచ్చింది. వరుణ్ ఇంక ఆమెనివదల తలుచుకోలేదు. నేరుగా వెళ్లి ఆమెని పట్టుకుని సోఫామీదకి ఒక్క తోపు తోసాడు. కావేరి ఆ తోపుకి ఒక్కసారిగా నగ్నం గా వెళ్లిసోఫా మీద పడే టప్పటికిఆమె సల్లు ఆమె పిరుదులుఊగాయి. ఆ వూపిడికి వరుణ్కి ఎక్కడ లేని కసిరేగింది. ఒక్క సారిగా పొడుగ్గాపొడుచుకుని వచ్చిన తన లంభాన్ని తనఎడమ చేతితో పట్టుకుని ఆమె మీద పడ్డాడు. ఆమె తన చేతులని అతనిభుజాల కానించి అతనిని కాచుకుంది. వరుణ్ ఆమె తొడలసందులో చెయ్యి పెట్టి ఆమె పూగాడి కోసంవెతికాడు. అప్పుడు ఆమె అతన్ని ఒక్కసారిగా తోసి వేసి పయికిలేచి నిలబడింది. వున్నట్టు వుండి కావేరి అలాచేసే సరికి వరుణ్ కిఏమీ అర్థం కాలేదు. అర్ధంకానట్టు మొహం పెట్టి ‘ఏమయిందికావేరి!’ అని అడిగాడు. అప్పుడుఆమె ‘ఆ! ఏమీ కాలేదు! రా రా వచ్చి నీరాడ్డుని నా వెనుక నుంచిప్రవేశ పెట్టు’అని సోఫా కి ఎదురుగా వున్న టేబుల్ పయికివంగి దాని మీద చేతులుపెట్టి తన గుద్దలని అతనిమొహం కేసి తిప్పింది. ఓహో! ఈమెకి డాగీ స్టైల్ ఇష్టములాగా ఉంది అనుకున్న వరుణ్ఆమె వెనుక వయిపు నిలబడితన లంభాన్ని ఒక చేతితో పట్టుకునిఆమె గుద్దలని విడదీసి ఆమె పూ గాడికోసం తన వెళ్ళు లోపలిజోనిపాడు. ఆమె ‘స్స్.. అయ్యో.అక్కడ కాదు ఇక్కడ’ అనిఅతని వెళ్ళని ఆమె గుద్ద కన్నంకేసి జరిపింది.’అయ్యొహ్.. అక్కడ కాదు కావేరి! ఇక్కడ!’ అంటూ మళ్ళీ అతనుతన వెళ్ళాను ఆమె పూ పెదవులకేసిజరిపి ఆమె పూకు లోకితన వేళ్ళని జోనిపాడు. అప్పుడు కావేరికి జల్లు మని ‘అయ్యోనువ్వు అక్కడ పెట్ట కూడదు! నీ మడ్డకి నా వెనక గృహప్రవేశ ద్వారం ఇస్తున్నాను. రా! వచ్చి! దానినిండా! నీ మడ్డ పెట్టితోసుకో! అనింది. అప్పుడు వరుణ్ ‘అలా ఎందుకు?” అన్నాడు. ‘అది అంతే! నువ్వునా పూకులో మడ్డ పెట్టడం నాకుఇష్టం లేదు”అబ్బా.. ముందు రాజ మార్గంవుండగా వెనుక దొడ్డి దారిఎందుకు కావేరి”స్స్.. అది అంతే అన్నానుగా! నువ్వు వెనుక నుంచి పెట్టినాముందు నుంచి పెట్టినా నీమడ్డకి బొక్కే కదా కావలసింది”హూ.అది ఇరుకుగా వుంటుంది. అదీ కాక నీగుద్ద కన్నం లో నాలావుపాటి లంభం పెడితే అదిచిరిగి పోతుంది”హా.ఏమీ పర్వాలేదు. నాకు తెలుసుగా.. నీమడ్డకి ఏమి ఇవ్వాలో ఏమిఇవ్వ కూడదో. ‘అయ్యో.నా అందమయిన రాక్షసీ ఇదేమి కోరికే నీకు”వరుణ్! రా రా.. నాగుద్ద కన్నం నీ కోసంచూస్తుంది. దాన్ని లోపలి పెట్టి నీకుతి తీర్చుకో.”కావేరి! నీ మాట నీదేకానీ నా మాట వినవా? వెనుక నుంచి పెడితే నీకునెప్పి పుడుతుంది. అదే ముందు పూకులోపెట్టుకున్నవనుకో ఆపుడు నీ పూకుబాధ నా మడ్డ బాధతీరుతాయి. ప్లీజ్”అదేం లేదు. అదుగోఅక్కడ వాసలిన్ ఉంది. దాన్ని నీమడ్డకి పట్టించు అదే విధంగా నాగుద్ద కన్నం కి పట్టించు. ఒక దానికి ఒక దానికి సమ్మగావుంటుంది. ఇంతకీ నీకు అసలువెనుక నుంచి పెట్టడం ఇష్టంలేదా?”అయ్యో .అదేం మాట. నీలాంటి అందగత్తె ని దేంగే టప్పుడుముందు నుంచి అయినా ఒకటే, వెనుక నుంచి అయినా ఒకటే. కానీ..’ అంటూ నసిగాడు వరుణ్. ‘హా.నేను ముందు నుంచి పూకులోపెట్టద్దు అన్నాను గానీ.ఇంక మిగతా నవరంద్రల్లో ఏ రంధ్ర మయినానాకు ఓకే.’ ‘నీకు కడుపు వస్తుందనిభయమయితే చెప్పు నా దగ్గర పొద్దున్నకొన్న కండోమ్ ఉంది”ఆహా.. నాకు తెలుసునువ్వు ఆ కండోం ఎవరికోసమో కొన్నావ్”అది కాదె.నువ్వుముందు బొక్కలో ఎందుకు వద్దు అంటున్నవో నాకుఅర్థం కావడం లేదు.’ ‘అదినీకు ముందు చెపుతాలే. ముందునీ మడ్డ సంగతి చూద్దాం.’అని వాసలిన్ తెచ్చిఇచ్చింది కావేరి. అది అతను తీసుకున్నవెంటనే అతని ముందు వంగినిలబడింది. ఇదేందో వెరైటీ అనుకున్న వరుణ్ దాన్ని తనమడ్డకి, ఆమె గుద్ద కన్నానికిపట్టించి మెల్లగా తన లవదాని ఆమెగుద్ద కన్నాని కి ఆనించాడు. అదిమెల్లగా జారుతున్నట్టు గా ఆమె గుద్దకన్నం లో కొంచెం ప్రవేశించిఆగి పోయింది. దాన్ని ఇంకా కొంచెం లోపలికినెడదామని తన జంభాన్ని చేతితోపట్టుకుని మెల్లిగా ఆమె గుద్ద కన్నంలోకి నెట్టసాగాడు. ఆమె గుద్ద కన్నంచిన్నగా ఉంది అతను పూసినవాసలిన్ దాని మొదల్ల లోనేఉంది. అది కాస్త అతనితోపుడికి లోపలికి జరిగింది ఇంకొంచెం. ఆమె ఆ తాకిడికికొంచెం నెప్పిగా అనిపించి ‘హా.. అంటూ నెప్పినిభరించడానికి అరవ సాగింది. అతనుఆమెని బాధ పెట్ట కూడదుఅనుకుంటూ తన లవడాని చేతితోఆమె లోపలికి సర్దుతున్నాడు. ఆమె ఇలా కాదనుకునిఒక్క సారిగా ‘హోప్..’ అంటూ తన గుద్దలనివెనుకకి విదిలించింది. ఆ దెబ్బకి అతనమడ్డ సగం దాకా ఆమెగుద్ద కన్నం లోకి జరిగింది. ఆ దెబ్బకి ఇద్దరికీ కొంచెం నెప్పిగా అనిపించి స్స్.. హా అబ్బ.. అంటూఅరుచు కుంటూ తమ తమనడుములని మెల్లిగా వూప సాగారు. ఆవిధంగా నాలుగయిదు సార్లు ఊపిన తరువాత వాళ్లకిలోపల కొంచెం రసాలు వూరి లూబ్రికెంట్అయ్యి కొంచెం ఈజీ గా వెళ్లివస్తుంది మడ్డ. ఆ దెబ్బకిఇద్దరికీ కొంచెం రిలీఫ్ గా అయ్యి సంమాగాఉంది. వరుణ్ మడ్డకి అయితేఆమె గుద్ద, కన్నె పూకు లాగఇరుకు గా ఉండి సమ్మగాఉంది. కావేరికి ఎప్పుడూ చూడని లావు పాటిమడ్డ తనలోకి కోలాటం ఆడు తుంటే హాయిగాఅనిపించింది. తన పూకులో అతనివేళ్ళు పెట్టించుకుని కొట్టు కుంటూ ముందు ఒకమడ్డ వెనుక ఒక మడ్డతనను కుల్ల బొడుస్తున్నాయని ఊహించుకుంటూ సమ్మగా కళ్ళు మూసుకుంది. కొంతసేపు ఆ రతి క్రీడావిలాసం ఆ విధంగా జరిగినతరువాత అతను చివరికి వచ్చిఒక్క సారిగా ఆమె గుడ్డలకి తనవట్టలు ఆనించి బలంగా కొత్త సాగాడు. అపుడు ఆమె అరుపులు ఆరూమ్లో ప్రతిద్వనించాయి చివరికి వచ్చిన అతను తన మడ్డనిఆమె గుద్ద రంధ్రం లోనుంచి తీసివేసి తన రసాన్ని ఆమెపిర్రల పయిన వెద జల్లాడు. అప్పటికే ఆ సుఖాన్ని కసిగాఅనుభవించిన కావేరి అతని వయిపు తిరిగిబల్లి లాగ అతన్ని కరుచుకుంది. ఇద్దరూ కాసేపు అలాగే కరుచుకుని తరువాతముద్దులు పెట్టుకుని విడి వాడి ఒకరిఎదురుగా ఒకరు కూచున్నారు. ‘ఇంతకీఆ విషయాన్ని చెపుతావా లేదా?.’ అన్నాడు వరుణ్ ‘ఏ విషయం..? అనిందికావేరి. ‘అదే ముందు ఎందుకువద్దు?’ ‘అదా అది నామొగుడికి తప్ప ఎవరికీ చెప్పను.”నిన్ను పెళ్లి చేసుకున్న వాడికయినా ఇస్తావా లేదా?’ ‘వాడికి దానితో పాటే నా రంద్రాలుఅన్నీ అర్పిస్తాను.’ ‘అయితే నేను నిన్నుపెళ్లి చేసుకుంటాను’అన్నాడు వరుణ్ ఇదేదో రహస్యంకనుక్కోవాలని. ‘అయితే నాకు నువ్వు, నీ జంభం ఇష్టమే’ అనిందికావేరి కిసుక్కున నవ్వి. ‘సరే వచ్చే నెలమనిద్దరం పెళ్లి చేసుకుంటాము. నేను పెద్ద వాళ్ళతోమాట్లాడుతాను”అలాగే”అయితే ఇప్పుడు చెప్పుముందు ఎందుకు వద్దు”అబ్బా ఆస దోస. నేను మన శోభనం రోజుచెపుతాను.. అదీ నువ్వు నీమడ్డ తో నా పూకునికుల్ల పొడిచిన తరువాత”అలాగే! ఇంక నేను వెళ్తాను”సరే’ఆ రోజు కావేరికి, వరుణ్ కి శోభనం రోజు. అంతకు రెండు రోజుల ముందేవారికి పెద్ద వారి అనుమతితోపెళ్లి అయింది. వరుణ్ కి ఆమెఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా ఆమె ని ఎప్పుడెప్పుడువాయిస్తామా తరువాత ఆమె తన పూకుగురించి ఎప్పుడెప్పుడు చెబుతుందా అని చాల ఆత్రుతగాఉంది. ఆ టెన్షన్ లోఆ శోభనము రూం లో అటూఇటూ తిరుగు తున్నాడు. అప్పుడు వచ్చింది కావేరి ఆ రూం లోకి. ఆమెని చూసిన అతని కళ్ళుజిగేల్ మన్నాయి. ఆమె తెల్లని చీరలో, చేతిలో పాల గ్లాస్ తో, తల నిండా మల్లె పూలతో, వొంటి నిండా నగలతో మెరిసిపోతుంది. ఆమె ని చూసినవెంటనే వరుణ్ ఒక చేతితోఆమె చెయ్యి పట్టుకుని తన మీదకి లాక్కున్నాడు. ఆ పట్టుని సుతారంగా విడిపించుకుని సిగ్గుగా అతని చేతిలోని పాలగ్లాస్ ని అందించింది కావేరి. వరుణ్ ఆ పల గ్లాస్ని పక్కన పెట్టి ‘ఏంటి! ఇదంతా సిగ్గే!’ అన్నాడు.’ఛీ పొండి!’ అనిఅతన్ని మెల్లిగా ఒక నెట్టు నెట్టిందికావేరి. వరుంకి ఆమె సిగ్గుని చూసిఆశ్చర్యం వేసింది. మొదటి సారి ఆమెనిదెంగి నప్పుడు ఆమె విశ్వ రూపంచోసిన అతనికి ఇదంతా కొత్తగా అనిపించింది. ఆమెని అలాగే పొదవి పట్టుకొని’ఏంటి ఇప్పుడయినా చెపుతావా ఆ రహస్యం ?’ అన్నాడు. ‘నేను మీకు ముందే చెప్పనుకదా! అసలు విషయం అయినతరువాతే’అనింది కావేరి. ‘అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం. ముందు ఆ పని చూసితరువాత మిగతా సంగతి చూద్దాం’అని ఆమెని ఆక్రమించు కున్నాడువరుణ్. ఆమె చీర, జాకెట్, లంగా వోక్కక్కటిగా ఆమె నుంచి వేరయ్యాయి. అతని పంచే, జుబ్బ కిందదారి చూసుకున్నాయి. ఇద్దరు దిశమొలగా నిలబడ్డారు. ఒకరిని చూసి ఒకరు పూర్తిగాఆత్రుతగా వున్నారు. మెల్లిగా అతని వయిపు లాక్కున్నాడుకావేరిని. ఆమె ఎటువంటి ప్రతిఘటనలేకుండా అతని దగ్గరికి జరిగిదాదాపుగా అతని మీదకి ఎగబాకీ నట్టు తన నగ్నశరీరాన్ని అతనికి ఆనించింది. మెత్తని ఆమె గుండెలు అతనిఎదుర్రోమ్ముకి అదుముకోగానే అతని వొళ్ళంతా జలదరించింది. ఆమె భుజం మీద చెయ్యివేసి తనని ఇంక గాడంగాఅదుము కున్నాడు వరుణ్. నిగడ దన్నిన అతనిఅంగం ఆమెని తొడల సందులోపొడుస్తుంది. అతని అంగం పాతదిఅయినా ఆ ప్రదేశం, ఆపరిస్థితి కొత్తది కావడం తో ఆమెకిసిగ్గు ముంచు కొస్తుంది. అతనిలంభం ఎర్రగా కాల్చిన ఇనుప రాడ్ మాదిరిఆమెకి తొడల మీద తగులుతుంది. ఆ తాకిడికి ఆమె యోని లోతడి చేరుతుంది. ఆమె వొళ్ళు అంతకాలి ప్తుంది కామ సెగలతో. అతనిచేతులు తీసుకుని తన సల్ల మీదవేసుకుని పిసక మన్నట్టు వత్తిందిఒక చేత్తో, ఇంకో చేతితో అతనిమడ్డని పట్టుకుని దాని చివర తోలునికిందకి పయికి కదిలిస్తూ అతనిగోలీ కాయలని సుతారంగా మీటుతుంది. ఆ చర్యలకి వరుణ్కి ఎక్కడ లేని హుషారువచ్చి ఆమె సల్లని బత్తాయిలనిపిసికి నట్టు పిసుకి ఆమెముచికాలని తన ముని పంటితోకోరక సాగాడు. ఆ కదలిక లకుఆమెకు చివ్వు చివ్వున కామం ఎగ చిన్మ్ముతున్నట్టుఅయి అతన్ని తీసుకుని మంచం మీదకి స్పీడ్గా కదిలి దాని మీదవెల్లికిలా పనుకునింది నగ్నంగా. తొడలు వెడల్పు చసితన పూకు బంగారాన్ని చూపిస్తూ ‘రారా! రా వరుణ్! నీ మడ్డ తోదీన్ని కుల్ల పొడువు. ప్లీజ్రా ఆగలేకున్నాను. ఫక్ మీ!’ అంటూపిచ్చిగా అరవ సాగింది. ‘వస్తున్న! కావేరి! నీ పూకు ఈరోజు పచ్చడే. కాస్కో!’ అంటూ నిగిడిన తనమడ్డని పట్టుకుని నేరుగా ఆమె పూ పెదవులకిఆనించాడు. “స్స్స్.రా.. పొడువు. దాన్ని లోపలి పొడిచి నాపూకు గుల తీర్చు. లోపలికిగునపం దించి నట్టు దించరామొగుడా!”వస్తున్ననే.. నీ పూకు పాలకోవాలాగుంది. దాన్ని కాసేపు దాన్ని నాకి నీ వెనుకవాయిస్తాను.”వెనుక వద్దు. ముందేముద్దు”అదేంటి నిన్న మొన్నటి దాకముందు వద్దన్న దానివి ఇప్పుడు ముందే కావాలంటున్నావు?’అబ్బబ్బ.దాని సంగతి తరువాత మాట్లాడదాముముందు దెంగారా మగడా ఆగ లేకున్నను.”ముందు దేన్గాను వెనుకే”అస్సలు కుదరదు. ఇన్ని రోజులూ దీన్నినీ మడ్డ కోసం పవిత్రంగా కాపడుకోలేక చచ్చాను. ముందు దానిలో నీగునపం దిగేసి జండా పాతి దానిగుల తీర్చిన తరువాతే నాకడం అయినా చీకడంఅయినా!’ అంటూ అతని వెనుకవాయిపుగా తన కాళ్ళు పెనవేసి మీదకు లాక్కుంది కావేరి. ఆ ఊపుకి అతని మడ్డనేరుగా ఆమె పూకు లోతుల్లోకి’ఖ..స్సు..న..’ దిగింది. వున్నట్టు ఉంది అత లావుమడ్డ గ్యాప్ ఇవ్వకుండా బిర్రుగా తన పూకులోకి దిగేటప్పటికికావేరి ‘కే..వ్వు.’ మనిఅరిచి అతన్ని అతుక్కుపోయింది. ‘ఏమయింది కావేరి?’ అంటూ ఆమె మొహంలోకి ఆత్రుతగా చూసాడు వరుణ్. ‘ఏమీ కాలేదు దెంగారా’పచ్చడి చెయ్. అంటూ అతన్నిరెచ్చగొట్టింది కావేరి. ఆ సయిగ కిఅతనికి కామం పెరిగి ‘ఖ..స్సు.. ఖ..స్సు..న’దింప నారంభించాడు వరుణ్ ఆమె పూకులోకితన మడ్డని.

ఆదెబ్బలకి ఆమెకి లోపల అంతావరుసుకుపోయ్యి ‘మెల్లగా’అని సణిగింది. కాని వరుణ్ ఆమాటలని లెక్క చెయ్యక ఆమెనిఇంకా గట్టిగా దెంగడం స్టార్ట్ చేసాడు. ఆ దెబ్బలకి ఆమెయోని లోంచి ఎర్రగా కారడంమొదలు పెట్టింది. వరుణ్ అది చూసి’ఆహా నా పెళ్ళాం పూకుకన్నె పూకు’అనుకుని మెల్లిగా స్పీడ్ తగ్గించాడు. ఈ లోపల ఆమెకిలోపల రసాలు వూరి అతనిమడ్డ దెబ్బలకి సమ్మగా ఉంది. కొంత సేపుఅలాచేసుకున్న తరువాత వరుణ్ కి ఆమెసయిగ చేసింది. స్పీడ్ పెంచమని. ఆ సయిగాకి వరుణ్లాగి లాగి నడుము వూపసాగాడు. ఆ దెబ్బలకి ఆమెకివొళ్ళంతా తీట తగ్గినట్టుగా అయిశరీరం గాలిలో తెలిపోతున్నట్టుగా అవుతుంది. కొంత సేపటికి అయిపోవస్తుందిఅన్నట్టుగా అతనికి సయిగ చెంది కావేరి. అప్పుడు వరుణ్ తన మడ్డనిలాగి లాగి నాలుగయిదు దెబ్బలువేసాడు. ఆ వూపుల్లకి ఇద్దరికీఒకేసారి కారి పోయింది. ఆమెవొళ్ళు ఒక్కసారిగా జెర్క్ ఇచ్చి నట్టయి వొళ్ళంతాజల జల జలదరించింది. ఆతమకానికి అతన్ని గట్టిగా కరుచుకు పోయింది. ఆమె బలానికి ఇద్దరూకదలకుండా ఒక్కటయిపోయ్యారు. ‘ఎలా ఉంది!? కావేరి!”సమ్మగా ఉంది!”పూకులో ఎలా ఉంది? ఇందాకఎర్రగా వచ్చింది.”హాయిగా ఉంది. లోపల అంతాతీట తీరి నట్టు ఉంది.”ఇంకా కావాలా?”మళ్ళీమళ్ళీ కావాలి.”ఇప్పుడయినా చెపుతావా?”ఏంటది?”అదే!”అదే అంటే ఏంటది.?’ అనింది సన్నగా నవ్వుతూ. ‘ఇంకేంటి? మొన్నటిదాకా నువ్వు ఎప్పుడు నాతో వేపించుకున్న ముందువొద్దు. ముందు వొద్దు. వెనకేనా గుద్దనే దెంగు అనే దానివికదా. దాని సంగతి.’ ‘అదా. అవును. నీకు ఇంకా అర్థంకాలేదా? నా కన్నె పూకునినీకు అర్పించాను కదా.’ ‘ఆహా.నీ పూకుని మాత్రం పవిత్రంగా నీ పెళ్లి అయినతరువాత శోభనం రోజు మొగుడికిఅర్పిద్దమనా?’ ‘అవును.వెనుక నుంచి ఎంత మందినన్ను దెంగినా.. ముందు నుంచి మాత్రంవద్దు అన్నది.. నా పూకుని పవిత్రంగా నా మొగుడికే అర్పిద్దామని.’ ‘అంటే వెనుక ఇంకఎంత మంది జండా పాతేరుఏంటి.?”వుంటారు ఒక ఇరవయి, ముప్ఫయిమంది.’ అనేసి నాలిక కరుచుకుందికావేరి. ఆ మాటకి వరుణ్నిర్ఘాంత పొయ్యాడు. ఒక్క సారిగా అతనికిచిమ్మ చీకట్లు ఆవిరించు కున్నాయి. ‘ఇదేమి పాతివ్రత్యము రాదేవుడా.?’ అనుకుంటూ తల పట్టుకున్నాడు వరుణ్.

Telugu Sex Stories2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Telugu Sex Stories © 2017 Frontier Theme